Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowo-budowlanych części budynku należącego do GAK.

Gdański Archipelag Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 80-026 Gdańsk, ul. Dworcowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 066 676 , fax. 583 090 454
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Archipelag Kultury
  ul. Dworcowa 9
  80-026 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 066 676, fax. 583 090 454
  REGON: 28298400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gak.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych części budynku należącego do GAK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych części budynku należącego do GAK. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w kosztorysie nakładczym zał.nr1 i projekcie zał.2a oraz dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dołączonych do SIWZ (zał.nr2) Pomocniczo zamawiający załącza przedmiar robót – nie stanowiący podstawy wyceny oferty Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach