Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka do uzbrojenia działek 56/2; 56/7; 56/8; 56/9

Wójt Gminy Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Dunina
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 814 42 57
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ustka
  ul. Dunina 24
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 814 42 57
  REGON: 77050924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustka.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka do uzbrojenia działek 56/2; 56/7; 56/8; 56/9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka do uzbrojenia działek 56/2; 56/7; 56/8; 56/9 na terenie gminy Ustka ”. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wod/kan, 2) pozyskania wypisów z ewidencji gruntów, 3) uzyskania zgody zarządcy nieruchomości na wejście w teren, 4) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, chyba że w toku realizacji zamówienia okaże się , że pozwolenie to nie jest wymagane (konieczne), 5)przygotowania materiałów i uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla projektowanych sieci 6) opracowanie decyzji środowiskowej, chyba że w toku realizacji zamówienia okaże się, że pozwolenie to nie jest wymagane (konieczne), 7) wykonania dokumentacji geotechnicznej, chyba że w toku realizacji zamówienia okaże się, że pozwolenie to nie jest wymagane (konieczne), 8) uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń, dokumentów, itp. niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę, chyba że w toku realizacji zamówienia okaże się, że pozwolenie to nie jest wymagane (konieczne) i w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie uzgodnienia, decyzje administracyjne, pozwolenia, dokumenty, itd. niezbędne do uzyskania zgłoszenia, 9) wykonania i przekazania przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, 10) wykonania i przekazania STWiORB. Ilość egzemplarzy, które Wykonawca projektu przekaże Zamawiającemu: - projekt koncepcji – 1 egz. + 1szt. CD w pdf. - projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz. + 1 szt. CD w pdf. - przedmiary robót – 1 egz. + 1szt. CD w pdf. - kosztorysy inwestorskie –1 egz. + 1 szt. CD w pdf. - STWiORB – 1egz. + 1szt. CD w pdf. - dokumentacja geotechniczna - 1 egz. + 1 szt. CD w pdf. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego oraz innych czynności przypisanych obowiązkom Projektanta w toku realizacji inwestycji objętej przedmiotem zamówienia. Wskazana usługa obejmuje także konsultacje i wyjaśnienia w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2019 poz. 1843 ze zm.) dotyczącego realizacji inwestycji objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym sprawowania nadzoru autorskiego, w sytuacji gdy nie zostaną Zamawiającemu przyznane środki na jego realizację lub z innych przyczyn nadzór autorski nie będzie konieczny. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za te usługi, ani żadne inne roszczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony pkt. 3.2 SIWZ, projekcie umowy oraz w załączniku nr 7 do SIWZ (warunki techniczne), który stanowi integralną część umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony formularz „Formularz oferty”. Wraz z ofertą powinny być złożone: 19.5.1. Formularz oferty , przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 19.5.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 19.5.3.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 19.5.4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 19.5.5.Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 19.5.6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 19.5.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 19.5.2, 19.5.3 SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. Dodatkowo do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego (o którym mowa w pkt 7.4 SIWZ) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzający, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został Wykonawcy faktycznie udostępniony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach