Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piechowice-Leżuchowo

Gmina Dziemiany ogłasza przetarg

 • Adres: 83-425 Dziemiany, ul. 8 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 880 022 , fax. 586 880 128
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dziemiany
  ul. 8 Marca 3
  83-425 Dziemiany, woj. pomorskie
  tel. 586 880 022, fax. 586 880 128
  REGON: 19167513200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dziemiany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piechowice-Leżuchowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia: Robota budowlana I. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piechowice-Leżuchowo poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia kamiennego i płyt typu Yomb (częściowo) w km od 0+650 do 1+650 (dz. nr 93/4, 84 obręb ew. Piechowice) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usunięcie humusu, wykopy, koryto pod konstrukcję nawierzchni, nasypy), - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (odcinkowo) - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie - wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm - wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu Yomb (częściowo) - profilowanie skarp i wykonanie poboczy 1. Roboty przewidziane do wykonania należy wycenić i wykonać zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym i STWiORB oraz zawartymi w tych dokumentach opisami technicznymi, obowiązującymi normami technicznymi – PN i PN-EN, załączoną częścią rysunkową oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Załączony przedmiar robót, służy jako dokument pomocniczy do wyceny zadania inwestycyjnego, który należy sprawdzić i uzupełnić w zakresie rzeczowym i obmiarowym z projektem budowlanym i załączoną częścią rysunkową, celem właściwej wyceny całej inwestycji. W wycenie oraz zakresie robót uwzględnić przywrócenie innych nawierzchni i nasadzeń m.in. skarp i poboczy do stanu pierwotnego. 3. Zaleca się zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod realizację przebiegu całej inwestycji, celem wyceny ewentualnych prac naziemnych i innych pominiętych w opracowaniach projektowo-kosztorysowych. 4. Ofertę cenową należy przygotować w formie kwoty ryczałtowej dla danej części inwestycji. 5. Zamawiający wymaga wykonania badań próbek kruszywa łamanego przeznaczonego do wbudowania. 6. Materiał pozyskany z korytowania należy przewieźć i wbudować na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od terenu budowy. 7. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na etapie przygotowania do robót budowlanych (w tym.: wytyczenie trasy dróg w terenie, ewentualne rozstrzyganie wątpliwości co do przebiegu granic ) 8. Po zakończeniu inwestycji, na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić kosztorysy powykonawcze - uproszczone całej inwestycji z obmiarem wykonanych robót oraz dokumentacją budowlaną powykonawczą obejmującą również część rysunkową - plany zagospodarowania terenu z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 9. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca: - Projekty budowlane - Przedmiary robót - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, np.: klasa, wytrzymałość lub inne, nie będą gorsze od urządzeń jakie zostały przyjęte w dokumentacji. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach. II. 1. Stosowanie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu wszystkich robót budowlanych na terenie budowy, - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W celu uniknięcia wątpliwości strony określają, iż wymóg ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, c) innych dokumentów, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za spełnienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności na podstawie umowy o pracę. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę skutkujące sankcją w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. III. Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. IV. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane. Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń od daty odbioru końcowego robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach