Przetargi.pl
„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach”

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 971 800 , fax. 523 972 194
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Stary Rynek 1
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 971 800, fax. 523 972 194
  REGON: 52345900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach” Zakres robót budowlanych, nad którymi ma być sprawowany nadzór inwestorski obejmuje: I. Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże: •budowlana •sanitarna, gazowa •elektryczna •drogowa •zieleń II. Zakres robót budowlanych a) Budowa widowni żelbetowej z ławkami drewniano – stalowymi b) Budowa placu zabaw c) Budowa murów oporowych d) Remont istniejących murów e) Scena f) Oświetlenie g) Ciągi komunikacyjne h) Budowa budynku toalety publicznej i) Budowa urządzeń infrastruktury technicznej j) Zieleń Dokumentacja techniczna postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dotycząca w/w zakresu dostępna jest na pod adresem internetowym: https://www.miastochojnice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-fosy-miejskiej-w-chojnicach-2/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: • 800,00 zł, słownie: osiemset złoty 00/100. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (data i godzina). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnicach Bank PKO BP Nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu jako termin przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 5. Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokument wadium należy dołączyć do oferty. W/w dokumenty dotyczące wadium mogą zostać złożone również w formie oryginału dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim wypadku należy je przekazać na adres: wydz.budowlany@miastochojnice.pl. 6. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt 7b

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach