Przetargi.pl
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK’U W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Gmina Sękowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-307 Sękowa, Sękowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3518016 w. 29 , fax. 183 540 310
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sękowa
  Sękowa 252
  38-307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3518016 w. 29, fax. 183 540 310
  REGON: 49189268200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sekowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK’U W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń - torów w zakresie rozbudowy snow park’u w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – spr, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) dostawę toru transportowego o wym. ok. 120 m x 70 cm, b) dostawę toru igielitowego o długości ok. 120 m z 2 zakrętami i wyposażeniem (co najmniej 25 pontonów do zjazdów), c) dostawę toru transportowego o wym. ok. 70 m x 60 cm, d) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania montażu i instalacji dostarczonych urządzeń - torów (określonych pod lit. a-c) w terenie i wykonania robót budowlanych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) niezbędnych do wykonania robót budowlanych. e) montaż i instalacja dostarczonych urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w oparciu o prawomocne pozwolenia i decyzje administracyjne. Wykonanie przyłączy energetycznych niezbędnych do funkcjonowania zamontowanych urządzeń - torów (określonych pod lit. a-c). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym parametry dostarczanych urządzeń określają postanowienia SIWZ oraz załączniki: a) Program funkcjonalno – użytkowy, stanowiący zał. nr 7 do SIWZ (UWAGA: z całego zakresu prac określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia do wykonania następujących zadań opisanych w ZADANIU I: ROZBUDOWA SNOW PARK’U - budowa toru transportowego o wym. ok. 120 m x 70 cm, - budowa toru igielitowego 120 m z 2 zakrętami i wyposażeniem, - budowa toru transportowego o wym. ok. 70 m x 60 cm), b) Mapa - przybliżona lokalizacja urządzeń, stanowiąca zał. nr 8 do SIWZ, 3) Wyjaśnienia do zapisów programu funkcjonalno – użytkowego: a) Zamawiający zmienia i uszczegóławia zapisy programu funkcjonalno-użytkowego w przedmiocie nawierzchni toru igielitowego o długości ok. 120 m wymagając, aby tor był wyposażony w specjalną nawierzchnię z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (mróz, śnieg, deszcz i słońce). Zastosowana nawierzchnia musi zapewniać odpowiedni poślizg i parametry zjazdu umożliwiające korzystanie z toru bez konieczności stosowania dodatkowych środków obniżających tarcie np. wody. b) Zamawiający zmienia i uszczegóławia program funkcjonalno-użytkowy w zakresie lokalizacji urządzeń (przybliżoną lokalizację urządzeń określa zał. nr 8 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby przy torze igielitowym zlokalizowany był tor transportowy dł. ok. 70 m. 4) Dla całego zakresu zamówienia Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42417200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się dokumenty wymienione poniżej, które należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z opisem ust. 8.7. i 9 SIWZ: 1) Wypełniony formularz „Oferta”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 3) Oświadczenia z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu z wykorzystaniem wzoru formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego JEDZ) stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ. 2. Szczegółowe inf. dot. dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawiera ust. 8.3. SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów to w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 4. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia a na wezwanie Zamawiającego składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione w par. 5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim wymagał ich przedstawienia zamawiający w stosunku do wykonawcy oceniając brak podstaw do wykluczenia wykonawcy. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach