Przetargi.pl
Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport i ich przetwarzanie w procesie R…

NOVA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 421 200 , fax. 018 4421200 w. 6
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NOVA Sp. z o.o.
  ul. Śniadeckich 14
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 421 200, fax. 018 4421200 w. 6
  REGON: 49187382200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nova-ns.eu, www.bip.malopolska.pl/nova
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport i ich przetwarzanie w procesie R…
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport i ich przetwarzanie w procesie R… Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to: do 2 850 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i odbiór odpadów w ilości mniejszej, niż 2 850 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego. Załadunek odpadów na kontenery będące własnością Wykonawcy prowadzony będzie sprzętem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: - posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 02 01, - posiada decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów o kodzie 20 02 01 w procesie odzysku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępne potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie art. 25 – wstępny brak wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ. 4. Wykaz wykonanych zamówień - zał. nr 4 do SIWZ. 5. Oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów - zał. nr 5 do SIWZ. 6. Wykaz podwykonawców - zał. nr 6 do SIWZ. 7. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach