Przetargi.pl
Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu ŚCRU

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, Dietla
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
  Dietla 5
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
  REGON: 29795100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scru.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu ŚCRU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). 2. Dodatkowo Zamawiający przedkłada poglądowo wzór logo stanowiący załącznik nr 1.1A do specyfikacji. 3. Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 4. Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym dla danego pakietu. Towar będzie dostarczany wg harmonogramu dostaw ustalonego z Wykonawcą po zawarciu umowy. 5. Zamawiający przewiduje cztery dostawy z możliwością zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany dokonać fizycznych pomiarów odzieży i obuwia roboczego w siedzibie Zamawiającego przed każdą dostawą. 7. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 12 miesięcy, (umowy zostaną zawarte na taki okres). 8. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-tów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.3 na wezwanie zamawiającego: – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1. do oferty - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 2.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA. 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom zamawiającego należy: 3.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenie: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 dopuszczenia do obrotu, posiadania certyfikatów, a także zgodności z normą (zgodnie z opisami pod pakietami w zależności, do którego pakietu wykonawca przystępuje) oraz oświadczenie potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym w załączniku 1.1. do specyfikacji. Oświadczenia zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach