Przetargi.pl
„Dostawa i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów”

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Aleja Chopina
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 130 700 , fax. 544 130 777
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Aleja Chopina 8
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 130 700, fax. 544 130 777
  REGON: 32996400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów na potrzeby wyposażenia obiektu sportowego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby na przedmiot zamówienia w tym na dostarczone trybuny oraz wykonane prace montażowe Wykonawca udzielił co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia potwierdzonym podpisanym przez Strony protokołem końcowym bez uwag.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach