Przetargi.pl
Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów

Gmina Miejska Ciechocinek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2836458, 4161800 , fax. 542 836 423
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ciechocinek
  ul. Kopernika 19
  87-720 Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2836458, 4161800, fax. 542 836 423
  REGON: 91086639900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechocinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Zakres prac do wykonania obejmuje następujące tereny: 1. Park Zdrojowy - trawniki - 164000 m2 - alejki utwardzone - 7983 m2 - alejki i place ziemne - 5757,8 m2 2. Park Teżniowy - trawniki - 177472m2 - aleja utwardzona - 16057 m2 - alejki i place ziemne - 9795 m2 3. Park Sosnowy - trawniki - 45000m2 - alejki asfaltowe i kostki brukowej - 10673m2 - alejki żwirowe - 6790m2 - alejki z płytek - 1573m2 4. Park Tysiąclecia - trawniki - 21322m2 - alejki ziemne - 4920 m2 - deptak stanowiący pas ul. Staszica - 1986 m2 5. Zieleńce miejskie - trawniki - 203172 m2 w tym do dwukrotnego skoszenia w ciągu roku - 47112m2 - alejki utwardzone - 1734 m2 - alejki ziemne - 1164m2 6. Plac za teatrem i przy kinie – trawniki - 3438 m2 alejki utwardzone - 2903m2 7.Aleja pomiędzy pocztą a parkiem Zdrojowym - trawniki - 700 m2 - alejka utwardzona - 700 m2 8. Inne tereny zielone 1) strażacka /Stolarska - 2880m2 2) Kopernika 7 - 351 m2 3) Zdrojowa 27a - 1304 m2 4) Zdrojowa 27 - 386 m2 5) Hermanowskiego / Broniewskiego - 3647 m2 6) Wojska Polskiego 11 - 964 m2 7) Mickiewicza 20a - 2909 m2 8) Wierzbowa 1 - 1958 m2 9) Zdrojowa 11 - 500 m2 2.2 Szczegółowy zakres czynności: 1) Odśnieżanie i zwalczanie oblodzenia alejek i placów o łącznej powierzchni - 15941 m2, w tym: - o nawierzchni utwardzonej - 10362 m2 - o nawierzchni nieutwardzonej - 5579 m2 według lokalizacji przedstawionej na szkicu mapowym, stanowiącym załącznik „A” do specyfikacji. Częstotliwość wykonywania tych prac - ciągłe w przypadku ich wystąpienia. 2) Cięcia formujące drzew krzewów oraz żywopłotów z uprzątnięciem części ściętych, (drzew szt.100, żywopłotów 990 mb ), a także likwidacja samo-siewów usytuowanych: - w alei głównej w Parku Zdrojowym, oraz cięcie korygujące skupin krzewów w Parku Zdrojowym, skwer zielony przy ul. 3 Maja róg Armii Krajowej. Częstotliwość wykonywania prac stosownie do wymogów związanych gatunkowością drzew, żywopłotów i krzewów na których należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne. 3) Karczowanie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wiatrołomy, obumarłe i inne naturalne ubytki) – stosownie do otrzymanych decyzji, a w zamian za usunięte dokonywanie nowych nasadzeń z materiału powierzonego, z uwzględnieniem podlewania nowo posadzonych drzew i krzewów. 4)Bieżące wyrównywanie alejek ziemnych i placów spowodowane ich uszkodzeniem mechanicznym i warunkami atmosferycznymi. 5) Grabienie i usuwanie liści - jesienią sukcesywnie w miarę ich opadania oraz wiosenne uprzątnięcie terenów zielonych określonych w punkcie 2.1 z wyłączeniem parku Tysiąclecia w terminie do 20 kwietnia każdego roku. 6) Bieżące rozrzucanie kretowisk w przypadku ich wystąpienia. 7) Bieżące odchwaszczanie alejek i placów z wyrównywaniem krawędzi poza terenem Parku Tysiąclecia. 8) Koszenie zbieranie oraz wywóz trawy. Częstotliwość wykonywania koszenia trawników dostosowana do wymogów utrzymywania ich w okresie wegetacji w stałej ,,strzyży” tj. do 7 cm wysokości runi trawnika. Powierzchnia do stałego koszenia trawników wynosi – 630003 m2, a powierzchnia do dwukrotnego koszenia w skali roku – 47112 m2 – teren przy parkingu ul. Kolejowa 9) Zbieranie śmieci i papierów na całych obszarach zielonych na bieżąco. 10) Bieżące opróżnianie śmietniczek 185 szt. raz dziennie do godz. 10.00 11) Usuwanie odrostów drzew z oczyszczaniem mis przy drzewach (110 szt.) na bieżąco. 12) Coroczne malowanie i bieżąca naprawa ławek oraz śmietniczek parkowych (185 szt. śmietniczek, 313 szt. ławek – oraz bieżące usuwanie odchodów ptasich z ławek). 13) Oczyszczanie stawu, sześciu zbiorników wodnych, dwóch kaskad wodnych i ich utrzymywanie – o pow. 2283m2.. 14) Bieżące omiatanie alejek w parkach i na zieleńcach. 15) Zapewnienie karmy, karmienie ptactwa ozdobnego utrzymywanego na terenie parku Zdrojowego (5 łabędzi,4 pawi, 7 bażantów ozdobnych, 4 kaczek ozdobnych) dwa razy dziennie do dnia 15 listopada 2019 roku 16) Zabezpieczanie pomieszczeń na okresy zimowe i w okresie występowania meszek dla ptactwa ozdobnego. 17) Sukcesywne podlewanie trawników i krzewów na terenie parterów Hellwiga. 18) Sukcesywne podlewanie i pielęgnacje krzewów i bylin w obszarze parku Zdrojowego, parku Tężniowego – teren po rewitalizacji wraz z krzewami przy ul. Tężniowej i ul. Pojednania , zieleńca za Teatrem Letnim i przy Kinie. 19.)Obszar parku Tężniowego – teren po rewitalizacji - podlega tym samym zasadom wykonywania prac jak wykonywane są w parku Zdrojowym. 20) Konserwacja – ścieżek mineralnych znajdujących się w parku Zdrojowym zgodnie z instrukcją znajdującą się w dokumentacji tut. Urzędu /w załączeniu/. 21) Konserwacja tj. malowanie odnawianie umiejscawianie budek dla ptaków na stawie w parku Zdrojowym oraz przetrzymywanie przez okres zimowy. 22) Konserwacja malowanie , montaż i demontaż figurek fontann Jaś i Małgosia, Żabka 23) Podlewanie trawników krzewów i bylin. Koszty zużycia wody ponosi Urząd. 24) Utrzymywanie w stałej sprawności system nawadniania trawników, krzewów i bylin oraz opróżnianie rur systemu z wody na okres zimowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia. - Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. - Informacja o nazwie (firmie) Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie zawierające wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; - zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. Poz. 992 t.j. ) w zakresie realizowanego zadania,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach