Przetargi.pl
„Usługi indywidualnego doradztwa – diagnoza zapotrzebowania na dane kompetencje uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Włocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6210421 w. 23, 25
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Włocławska 167
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6210421 w. 23, 25
  REGON: 87030004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarr.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi indywidualnego doradztwa – diagnoza zapotrzebowania na dane kompetencje uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest indywidualne doradztwo – diagnoza zapotrzebowania na dane kompetencje/kwalifikacje uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie maksymalnie 365 doradztw/diagnoz, czyli objęcie doradztwem/diagnozą maksymalnie 365 osób. Wskazana liczba osób objętych doradztwem nie jest wiążąca, a ostateczna liczba osób, które skorzystają z doradztwa może być niższa. Czas trwania doradztwa (diagnozy) każdej osoby wynosić będzie maksymalnie 6 godzin. Minimalny czas trwania 1 doradztwa – 1 godzina. Czas trwania doradztwa a także termin zostanie dopasowany do potrzeb i możliwości uczestników projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł . 2. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert. 3. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w SIWZ. 5. Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: - w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; - w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna dokumenty oryginalne należy dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą. Kserokopię dokumentów należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): - nazwę i adres Zamawiającego, - oznaczenie (numer) postępowania, - termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą. 9. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego wskazany w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzorów stanowiących Załączniki do SIWZ, 2) oświadczenia wstępne zgodnie z załącznikami 4 i 5 do SIWZ, 3) zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone przez podmiot, na zdolności lub sytuację którego powołuje się Wykonawca, jeśli dotyczy, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli dotyczy, 5) pełnomocnictwo osoby(osób) składających ofertę, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych z ofertą. 6) Wykaz osób zgodnie z załącznikiem do SIWZ, celem dokonania oceny oferty w kryterium „Doświadczenie zawodowe doradcy”. W przypadku niezałączenia do oferty Wykazu osób ofercie nie zostaną przyznane punkty w tym kryterium. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - chyba, że złożone z ofertą dokumenty wskazują na powyższe okoliczności. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach