Przetargi.pl
„ Usługi w zakresie konsultacji i szkolenia”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 89100 Nakło nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 386 08 15 , fax. 0-52 386 08 17
 • Data zamieszczenia: 2018-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ks. P. Skargi 2
  89100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 386 08 15, fax. 0-52 386 08 17
  REGON: 9297774300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ Usługi w zakresie konsultacji i szkolenia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i grupowego wsparcia z rodzinami, które mają trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Warsztaty organizowane są w ramach projektu konkursowego „Rodzina – jesteśmy dla siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Zakres szkoleń obejmuje: Część I - Indywidualne konsultacje psychologiczne; Część II - Poradnictwo psychologiczne; Część III - Pomoc radcy prawnego; Część IV - Grupa samopomocowa; Część V - Warsztaty kompetencji wychowawczych; Część VI - Warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego; Część VII – Warsztaty komunikacji z dzieckiem Część VIII – Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych; Powyższe wsparcie osób docelowych odbywać się będzie od dnia 01.07.2018r. do 31.12.2019r. i ma na celu poprawę funkcjonowania rodzin zamieszkałych na terenie gminy Nakło nad Notecią poprzez kompleksowe działania wspierające rodzinę. Z zastrzeżeniem, że w przypadku podpisania umowy po wskazanym terminie początkowym, umowa będzie obowiązywać od następnego dnia po podpisaniu umowy. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji działań poprzez wsparcie indywidualne, grupowe, edukacyjne oraz motywacyjne. Działania te zostały podzielone na części – pakiety. Realizacja zamówienia dotyczy 30 rodzin docelowych, z tego 12 nowych rodzin oraz 18 obecnie objętych pomocą asystenta rodziny. Beneficjentami są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Nakło nad Notecią, korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia zostaną zorganizowane w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany rodzin zakwalifikowanych do projektu do czasu rozpoczęcia specjalistycznego wsparcia oraz w czasie jego trwania, jeżeli będzie możliwa i celowa realizacja programu. Wymaga się, aby powyższe specjalistyczne wsparcie zostały zrealizowane w okresie: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.07.2018r. do 31.12.2019r. w dni: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00 (dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia uzależniona będzie od możliwości dotarcia specjalistów na miejsce realizacji zajęć, rozkład zajęć ustali Zamawiający). Zakłada, się że specjalistyczne wsparcie z danego zadania odbywać się będzie nie częściej niż 1-2 razy w tygodniu. Zajęcia grupowe winny odbywać się w wymiarze od 4 do 5 godzin dziennie. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Między każdą godziną należy uwzględnić 5 min. przerwy oraz przerwę kawową. Czas przerwy nie jest wliczany do czasu zajęć. Szczegółowy harmonogram zajęć określi Zamawiający. Zakłada się możliwość, że w jednym dniu realizowane będzie szkolenie więcej niż jednego pakietu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ( załącznik nr 5 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 ppkt 3.1.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 podpunkcie 3.1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się : 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku; 3) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i Podwykonawców); 5) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach