Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu na cele oświatowe - biblioteka i punkt przedszkolny wraz z wykonaniem placu zabaw

Gmina Mrocza ogłasza przetarg

 • Adres: 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 74 10 , fax. 52 385 62 41
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mrocza
  Plac 1 Maja 20
  89-115 Mrocza, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 74 10, fax. 52 385 62 41
  REGON: 92350889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrocza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu na cele oświatowe - biblioteka i punkt przedszkolny wraz z wykonaniem placu zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu na cele oświatowe - biblioteka i punkt przedszkolny wraz z wykonaniem placu zabaw. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury na cele oświatowe – biblioteka i punkt przedszkolny. Zakresem objęte są pomieszczenia: korytarz, biblioteka, dwa magazyny książek, szatnia, które zostaną adaptowane na punkt przedszkolny wraz z szatnią oraz pomieszczeniem higieniczno sanitarnym. Pomieszczenie punktu pocztowego tj.: WC, korytarz, poczta i zaplecze zostaną przekształcone na bibliotekę wraz z WC i wiatrołapem. W ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń należy wykonać następujące roboty ogólnobudowlane: - wyburzyć ściany działowe oraz ścianę nośną zgodnie załączonymi rysunkami budowlanymi; - w miejscu usuniętej ściany nośnej należy wykonać podciąg stalowy z dwuteowników stalowych 2xI220; - wykonać nowe ściany działowe; - wstawienie nowej stolarki drzwiowej w nowo wykonanych ścianach działowych; - wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i wykończeniowych; - pozostały zakres robót budowlanych zgodnie z załączonymi rysunkami architektoniczno – budowlanymi. Punkt przedszkolny znajdować się będzie na pierwszej kondygnacji nadziemnej i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń. Pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci będzie wykorzystywane do zabawy, nauki, leżakowania i spożywania posiłków. Możliwe będzie to dzięki zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych zapewniających realizację programu wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dla pobytu 21 dzieci. Punkt przedszkolny będzie posiadał jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone w dwie miski ustępowe oraz dwie umywalki. Projektuje się również szatnię, w której możliwe będzie przechowywanie odzieży wierzchniej dzieci i osób wykonujących pracę. Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury na cele oświatowe – punkt przedszkolny i biblioteka. Ogrzewanie na zasadach dotychczasowych z istniejących pionów centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania bez zmian. Na grzejnikach należy zastosować osłony ochraniające. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Wiejskiego Domu Kultury na cele oświatowe – punkt przedszkolny i biblioteka. Rozmieszczenie osprzętu elektrycznego przedstawiono na załączonych rzutach. Układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przed licznikowe bez zmian. Planowane prace nie wymagają zmiany mocy zamówionej. Instalacje elektryczne należy wykonać wykorzystując istniejącą wewnętrzną instalację elektryczną dostosowując miejsce i rodzaj osprzętu elektrycznego do planowanej zmiany sposobu użytkowania. Przedmiotem inwestycji jest także budowa placu zabaw. W ramach wykonania placu zabaw przewiduje się następujące prace: - wyrównanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej pod plac zabaw; - wykonanie ogrodzenia panelowego; - wstawienie bramy przesuwnej; - montaż zestawu zabawowego wieża ze zjeżdzalnią spiralną, tablicą kółko i krzyżyk oraz tablicą do malowania; - montaż huśtawki metalowej podwójnej; - montaż bujaka konik; - montaż auta na sprężynach; - montaż piaskownicy z bali; - montaż karuzeli krzyżowej czteroramiennej; - montaż lokomotywy; - montaż tablicy informacyjnej; - montaż kosza na śmieci; - montaż dwóch ławek parkowych. Powierzchnia zajęta przez plac zabaw wyniesie w przybliżeniu 207 m2. Wykonanie robót budowlanych: Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). UWAGA: Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej, Zamawiający (pomocniczo), jako załącznik do SIWZ, załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Zwraca się uwagę, że dokument ten, ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy – co dotyczy tzw. pracowników fizycznych, wymóg nie dotyczy np. osób kierujących budową) osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane: - z robotami murarskimi. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 kp. 2) Wykonawca składa wykaz osób (zgodny z Załącznikiem nr 9 do SIWZ), o których mowa w pkt 1) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót. 3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w pkt 2). Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 4) Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w pkt 2) nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę tego wykazu do wiadomości Zamawiającego). 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt 2). 6) Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 2), jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: (przedruk z SIWZ) 11.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 gr.). 11.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 11.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 11.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS w Koronowo Oddział Mrocza, Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 11.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 11.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, w pok. 305, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 11.7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu i dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zaakceptowane „Istotne postanowienia umowy”. 2) Umowę konsorcjum/spółki cywilnej – jeżeli dotyczy 3) Kopię dowodu wniesienia wadium – jeżeli zajdzie konieczność 4) Dokument w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii) – jeżeli dotyczy. 5) Kosztorys ofertowy – dla celów poglądowych Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach