Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 629 0 505 , fax. 55 629 0 510
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  ul. Wojska Polskiego 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 629 0 505, fax. 55 629 0 510
  REGON: 17071162800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w tym w zakresie: 1) I część zamówienia - Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wymiar dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: a) Biurko model 01 – 20 szt. b) Biurko model 02 – 1 szt. 2) II część zamówienia - Dostawa i montaż mebli biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: a) Krzesło model 01 – 20 szt. b) Krzesło model 02 – 33 szt. c) Krzesło obrotowe – 11 szt. d) Fotel biurowy – 9 szt. e) Biurko model 01 – 1 szt. f) Biurko model 02 – 1 szt. g) Stół z blatem uchylnym – 10 szt. h) Szafa biurowa model 01 – 10 szt. i) Kontener biurowy model 01 – 1 szt. j) Tablica sucho ścieralna – 6 szt. k) Półka model 01 – 2 szt. l) Półka model 02 – 1 szt. m) Krzesło model 03 – 28 szt. n) Biurko model 03 – 2 szt. o) Biurko model 04 – 28 szt. p) Szafka multimedialna – 1 szt. q) Regał metalowy – 4 szt. r) Stolik barowy – 2 szt. s) Stolik kawowy – 10 kpl. t) Stołek barowy – 5 szt. u) Szafka kuchenna stojąca model 01 – 1 szt. v) Szafka kuchenna stojąca model 02 – 1 szt. w) Szafka biurowa model 01 – 1 szt. x) Biurko model 05 – 11 szt. y) Biurko model 06 – 1 szt. z) Kontener biurowy model 02 – 13 szt. aa) Stolik okrągły – 1 szt. bb) Szafa biurowa model 02 – 10 szt. cc) Szafka biurowa model 02 – 4 szt. dd) Szafa biurowa model 03 – 1 szt. ee) Szafa biurowa model 04 – 1 szt. ff) Szafa biurowa model 05 – 1 szt. gg) Stół warsztatowy – 1 szt. 3) III część zamówienia - Dostawa i montaż siedzisk oraz mebli tapicerowanych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu: a) Sofa tapicerowana – 2 szt. b) Fotel tapicerowany – 2 szt. c) Krzesło brazylijskie – 1 szt. d) Pufa okrągła - 4 szt. e) Pufa worek z podnóżkiem – 2 kpl. f) Granulat styropianowy – 1 op. g) Fotel z podnóżkiem – 33 kpl. h) Siedzisko naścienne – 40 szt. 1) Szczegółowo zakres zamówienia, w tym rodzaje, parametry techniczne, ilości mebli oraz warunki gwarancji określone zostały w OPZ. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ. 2) Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą: a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta mebli, c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta mebli. 3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko. 4) Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli OPZ zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe wyrobów użyte w OPZ powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe. 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących meble o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały określone w OPZ. 6) W przypadku zaoferowania mebli równoważnych Wykonawca załączy odpowiednie dokumenty potwierdzające, że oferowane meble odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie II części zamówienia. 2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia albo o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ). a) Wraz ze złożeniem w|w oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP. b) W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający uzna, że oświadczenie dołączone do oferty w terminie składania ofert w przedmiotowym zakresie jest wystarczające. Wypełniony Formularz oferty zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto, oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także informację o ewentualnych podwykonawcach, w tym część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy. a) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa, jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa- w formie oryginału, oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy b) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w formie oryginału, oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego Wykonawcy z wspólnie ubiegających się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach