Przetargi.pl
"Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.umilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw wraz z usługami towarzyszącymi polegających na zakupie i wdrożeniu systemów i sprzętów informatycznych do świadczenia eUsług w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Oprogramowaniem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: 1) część 1 - Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) dostawę systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe świadczenie eUsług, b) zapewnienie Gwarancji i Rękojmi, rozumianych jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, przez okres 60 miesięcy, c) przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, d) dostawę niezbędnego sprzętu, e) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ, części II SIWZ oraz w projekcie umowy, części III SIWZ, f) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia: Kody CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu, 48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci, 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami, 48311100-2 - System zarządzania dokumentacją, 48312000-8 - Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego, 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 48610000-7 - Systemy baz danych, 72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania, 72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, 72400000-4 - Usługi internetowe, 72416000-9 - Dostawcy usług aplikacyjnych, 79132100-9 - Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego, 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego, 30200000-1 - Urządzenia komputerowe, 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne, 30121000-3 - Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące, 30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety, 30216130-6 – Czytniki Kodu Kreskowego, 2) część 2 – Oprogramowanie Robocze - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) zakup i dostawę 62 szt. (licencji) oprogramowania roboczego, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ - części II SIWZ oraz w projekcie umowy - części III SIWZ, c) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia: Kody CPV: 48920000-3 - Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych, 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48990000-4 - Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń, 1. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy modelu (serii/wersji) oferowanego oprogramowania i sprzętu oraz jego producenta, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu i oprogramowania z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w SOPZ - części II SIWZ. 2. Elementy wyposażenia (urządzenia), materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych (dotyczy części 1-2). 3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: a) dla części 1: polegających na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby wykonujące prace polegające na analizie przedwdrożeniowej, instalowaniu, wdrożeniu oprogramowania, realizacji usług związanych z określonymi w projekcie Umowy, SOPZ, SIWZ wymaganiami dotyczącymi zobowiązań z zakresu gwarancji rękojmi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w części III SIWZ – Projekt Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający określa kwotę wadium dla części 1 zamówienia w wysokości nie większej niż 3% wartości tej części, tj. w kwocie 15.000,00 zł. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu na część 1 zamówienia jest wniesienie wadium w terminie do dnia 20.08.2020 r. do godz. 10:00 w wysokości po 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iławy Bank Millennium S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 ze zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok.210 (czynna w od wtorku do piątku w godzinach od 745 do 1415 oraz w poniedziałki w godz. od 800 do 1530 ). W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miejską Iława reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Iławy, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp) 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp). 7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 11. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty (załącznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie , że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu. 3) Dokumenty o którym mowa w §VII pkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Dokument potwierdzający wniesienie Wadium. 5) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach