Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych i przedszkolnych w ramach zadania: Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020- II przetarg nieograniczony

Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-175 Dorohusk, Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5661089 w. 20, , fax. 825 661 061
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dorohusk z siedzibą w Dorohusku-Osadzie
  Niepodległości 50
  22-175 Dorohusk, woj. lubelskie
  tel. 82 5661089 w. 20, , fax. 825 661 061
  REGON: 53787500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdorohusk.e-bip.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych i przedszkolnych w ramach zadania: Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020- II przetarg nieograniczony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli biurowych i przedszkolnych w ramach zadania: Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020- II przetarg nieograniczony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach