Przetargi.pl
,,Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów”

Wójt Gminy Hanna ogłasza przetarg

 • Adres: 22-220 Hanna, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833798023, 833798027 , fax. 833798003
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Hanna
  Rynek 2/1
  22-220 Hanna, woj. lubelskie
  tel. 833798023, 833798027, fax. 833798003
  REGON: 030237517
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.hanna.sisco.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę (modernizację) 2-ch istniejących budynków mieszkalnych; - jeden na punkt informacji turystycznej a drugi budynek – na miejsce odpoczynku turystów. Zakres robót do wykonania dla każdego z budynków: - komin murowany na stopie betonowej; - wymiana istniejącego pokrycia na gont drewniany łupany (np. świerkowy, jodła, modrzew, dąb) , gont zaimpregnowany metodą zanurzeniową przeciw korozji mikrobiologicznej, szkodnikom drewna oraz ogniochronnie do klasy reakcji na ogień Broof(t1), specjalistycznymi preparatami do gontu, gont posiadający aprobatę techniczną , wbudowany zgodnie z warunkami aprobaty, będzie honorowany bez impregnacji, Uwaga! Opisany w projekcie budowlanym , przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- gont bitumiczny zastępuje się gontem drewnianym łupanym . Poz. Lp. 3 w „ przedmiarach” skosztorysować w oparciu o gont drewniany łupany; - wymiana odeskowania istniejącego na nowe w ilości odpowiednio 35%, 30 %; - wymiana uszkodzonych krokwi; - wykonanie ocieplenia stropu z wełny mineralnej z rusztem stalowym i płytami gipsowo- kartonowymi; - rynny i rury spustowe; - podłoża i posadzki; - obudowa ścian wewnętrznych płytami g-k gr. 12,5 mm z rusztem; - ułożenie glazury, malowanie; - stolarka okienna i drzwiowa drewniana; - stopnie wejściowe z betonu obłożone płytkami terakotowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach