Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skarbimierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia do Zakładu Energetycznego

Gmina Skarbimierz ogłasza przetarg

 • Adres: 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 046 600
 • Data zamieszczenia: 2020-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarbimierz
  ul. Parkowa 12
  49-318 Skarbimierz, woj. opolskie
  tel. 774 046 600
  REGON: 53051770900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skarbimierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia do Zakładu Energetycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Nazwa zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skarbimierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Skarbimierz w liczbie 3 sztuk o łącznej mocy zainstalowanych modułów – 33 kWp. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wykaz obiektów budowlanych przeznaczonych do instalacji. 2) Ponadto w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do: Zakres pracy obejmuje wykonanie projektów, dostawy i montażu wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Skarbimierz wraz z opracowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego oraz kompleksowej dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej Użytkownikowi. Zalecane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonał wizji lokalnej w miejscu w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot zamówienia. Zamówienie obejmuje: • prace projektowe, • roboty przygotowawcze i ziemne, • montaż konstrukcji wsporczej, • montaż modułów fotowoltaicznych i falowników, • rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN, • połączenia kablowe elementów instalacji, • uruchomienie instalacji fotowoltaicznej • montaż monitoringu instalacji fotowoltaicznej, • montaż i uruchomienie systemu wizualizacji, • wykonanie dokumentacji powykonawczej • zgłoszenie mikroinstalacji do operatora energetycznego Oferta przygotowywana prze oferentów powinna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilności działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania i monitoringu wszystkich instalacji. Zestawienie tabelaryczne obiektów przeznaczonych do założenia instalacji fotowoltaicznych: LP. NAZWA OBIEKTU, ADRES MOC INSTALACJI 1. Oczyszczalnia ścieków- remiza OSP Skarbimierz 20,00 kWp 2. Dom Ludowy w Prędocinie 10,00 kWp 3. Stary budynek Domu Ludowego w Kopaniu 3 kWp - Suma mocy wszystkich instalacji 33 kWp Wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze czyli użycie do wycen i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał, urządzenia i technologie charakteryzują się parametrami technicznymi i fizycznymi takimi samymi jak materiały urządzenia i technologie wskazane w opracowaniu oraz specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej integralną część opracowania. Celem rozpoczęcia prac projektowych należy dokonać wizji lokalnych na każdym z obiektów oraz dokonać inwentaryzacji faktycznego stanu obiektów pod względem technicznym i instalacji elektrycznych w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien sprawdzić moce przyłączeniowe poszczególnych obiektów. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne obliczenia i ekspertyzy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ekspertyz konstrukcji dachów, podpisanych przez osobę uprawnioną w celu sprawdzenia pod względem wytrzymałościowym możliwości montażu modułów fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy ryzyka wyładowań atmosferycznych dla każdego z obiektów, która wykaże konieczność budowy nowej instalacji odgromowej bądź przebudowy dotychczasowej oraz określi rodzaj wymaganej do zastosowania ochrony przeciw przepięciowej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy zacienienia projektowanego rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu. Dla każdego z modułów z zacienieniem powodującym straty powyżej 3% należy zastosować system z optymalizatorami mocy. Dokumentacja projektowa powinna zawierać co najmniej: - część opisową, - część obliczeniową, - symulację produktywności systemu fotowoltaicznego w specjalistycznym programie do projektowania systemów fotowoltaicznych, - symulację zacienienia modułów fotowoltaicznych w specjalistycznym programie do projektowania systemów fotowoltaicznych, - wizualizację rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu w formie 3D z należną szczegółowością tak aby uwzględnić wszystkie możliwe obiekty zacieniające, - część rysunkową – schematy elektryczne, rzuty, rysunki montażowe, - karty katalogowe, certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów, - certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do projektowania konstrukcyjnego, elektrycznego i do instalowania systemów fotowoltaicznych. Ponadto Projekt techniczno-wykonawczy musi uwzględniać wymagania w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 Września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). Wykonawca przygotuje koncepcje projektowe dla każdego z obiektów do oceny przez Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia uwag do koncepcji projektowych. Po akceptacji koncepcji projektowych Wykonawca przystąpi do realizacji dokumentacji projektowych. W ramach przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowych Wykonawca przedłoży: - Projekt techniczno-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej zgodnie z powyższymi wytycznymi (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej), - Projekt budowlano-wykonawczy, jeżeli będzie wymagany po ekspertyzach (4 egz. W formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej), - pozwolenie na budowę (jeśli będzie konieczne), - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli będzie wymagane), - dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, - zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej z niezbędnymi załącznikami po zakończonym montażu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów: nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 (kopię potwierdzenia wpłaty proszę dołączyć do oferty), b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np.: umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach