Przetargi.pl
Dostawa i montaż foteli w sali kinowo – widowiskowej w Centrum Kultury Filmowej „Zorza” Chełmskiego Domu Kultury przy ul. Strażackiej 2 w Chełmie

Chełmski Dom Kultury w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 48 (82) 563-00-81 , fax. 48 (82) 563-02-65
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chełmski Dom Kultury w Chełmie
  Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 48 (82) 563-00-81, fax. 48 (82) 563-02-65
  REGON: 000281507
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chdk.chelm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż foteli w sali kinowo – widowiskowej w Centrum Kultury Filmowej „Zorza” Chełmskiego Domu Kultury przy ul. Strażackiej 2 w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż 186 sztuk foteli kinowych w sali kinowo – widowiskowej w Centrum Kultury Filmowej „Zorza” w ramach dofinansowania zadnia realizowanego ze środków pozostających do dyspozycji ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego "Infrastruktura Domów Kultury 2022"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach