Przetargi.pl
Rozbudowa przestrzeni dyskowej serwera

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ogłasza przetarg

 • Adres: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310511 , fax. 815310528
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
  ul. Szkolna 16
  20-124 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310511, fax. 815310528
  REGON: 015817985
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa przestrzeni dyskowej serwera
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dostępnej powierzchni dyskowej w serwerze 657AC95Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach