Przetargi.pl
Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 508 565, , fax. 566 486 447
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 508 565, , fax. 566 486 447
  REGON: 572128200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I zamówienia – dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu do pomieszczeń przy ul. Konopnickiej, Część II zamówienia – dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu do pomieszczeń przy ul. Curie – Skłodowskiej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w ogólnych warunkach umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Ponadto Zamawiający informuje, że: 1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego: w części I - przy ul. Konopnickiej, w części II - przy ul. Curie - Skłodowskiej, oraz zamontuje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2) Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. 3) Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru. 4) W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia usterek (formularz zgłoszenia) oraz punktu serwisowego (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 5) Po dostarczeniu mebli, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną i ilościową. 6) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego). 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia. 8)Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone meble, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia są pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych. 9) Zamawiający nie dopuszcza dostawy mebli powystawowych. 10) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego. 11) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność mebli z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaakceptowane ogólne warunki umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ); Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (jeżeli dotyczy). W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach