Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w Tonowie - Gmina Janowiec Wielkopolski - I etap

Gmina Janowiec Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 88430 Janowiec Wielkopolski, ul. Gnieźnieńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 023 034 , fax. 523 023 020
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowiec Wielkopolski
  ul. Gnieźnieńska 3
  88430 Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 023 034, fax. 523 023 020
  REGON: 52751700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w Tonowie - Gmina Janowiec Wielkopolski - I etap
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Realizacja zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej z zjazdami na odcinku 1 600,0 mb szerokości jezdni bitumicznej 4,0 m w km 0+000,00 do km 1+600,00 zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności w następującym zakresie: 1) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: a) roboty przygotowawcze; mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub. 10 cm; okrzesanie gałęzi drzew, ręczne ścinanie i karczowanie krzewów; wywożenie gałęzi i krzaków;, 2) fundamentowanie dróg: warstwa na poszerzenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego* frakcji 0/63 mm grub. 10 cm – pow. 997,5 m2; wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem 0/31,5 mm średnio 7 cm – pow. 6 954,30 m2; warstwa górna podbudowy z tłucznia łamanego frakcji 0/31,5 mm grub. 15 cm – pow. 6 943,10 m2; *wymagania dla tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm i 0/63 mm dla wzmocnienia podbudowy i poszerzenia podbudowy: nasiąkliwość WA24-2; mrozoodporność F-4; odporność na rozdrabnianie LA>=30; 3) roboty w zakresie nawierzchni dróg : skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2- pow. 6 943,10 m2; warstwa wiążąca AC 11 W grub. 4 cm- pow. 6 783,10 m2; skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - pow. 6 783,10 m2; warstwa ścieralna AC 11 S grub. 4 cm – pow. 6 623,10 m2; nawierzchnia pobocza z tłucznia łamanego* 0/31,5 mm o gr. 10 cm – pow. 1 600,00 m2; ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza z mechanicznym zagęszczeniem – 3 200,00 m2; * wymagania dla tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm dla pobocza: nasiąkliwość WA24-2; mrozoodporność F-2; odporność na rozdrabnianie LA<=30; 4) rowy przydrożne i przepusty: wykopy płytkich rowów opływowych koparkami- 1 920,0 m3; wykopy rowów ręcznie po koparkach – 320,0 m3; oczyszczenie z namułu przepustu o śr. 500 mm – dł. 32,0 mb; plantowanie skarp, przeciwskarp i dna rowu pow. 4 800,0 m2; 5) instalowanie znaków drogowych: Znak drogowy A-7 na słupku; bariera ochronna stalowa z elementami odblaskowymi – 48 mb z końcówkami wyokrąglającymi – 4 m; 2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w poniższych dokumentach: Załącznik nr 1 – projekcie budowlanym Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 3 - przedmiar robót Z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej pewne urządzenia i materiały oznaczone są za pomocą znaków towarowych lub nazw pochodzenia należy założyć, że każdemu temu oznaczeniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” to znaczy o parametrach, cechach, wartościach technicznych, jakościowych wartościach estetycznych nie gorszy niż określony w projekcie, gwarantujących realizację robót zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji nie są dla Wykonawców wiążące i należy je rozumieć jako minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalno-użytkowe oraz wymagany standard. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach