Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku szkoły do wymagań Ekspertyzy Przeciwożarowej w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Pestalozziego 18.

Zespół Szkół Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 85095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 341 03 29, , fax. 0-52 341 34 12
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych
  ul. Pestalozziego 18
  85095 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 341 03 29, , fax. 0-52 341 34 12
  REGON: 19475400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsb.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku szkoły do wymagań Ekspertyzy Przeciwożarowej w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Pestalozziego 18.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku szkoły do wymagań Ekspertyzy Przeciwożarowej w zakresie wymiany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych zlokalizowanym w Bydgoszczy przy ul. Pestalozziego 18.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. do siwz pn. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 2)zobowiązanie podmiotu trzeciego (pisemne), o którym mowa w pkt. V.7 1) niniejszej siwz.5. 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, 30 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4)W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz. zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.7.2) niniejszej siwz. 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI.7.2) niniejszej SIWZ - składa dokument/y wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach