Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 508 565, , fax. 566 486 447
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
  ul. Konstytucji 3 Maja
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 508 565, , fax. 566 486 447
  REGON: 572128200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) część I zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 12 komputerów przenośnych typu notebook z oprogramowaniem wraz z torbami do przechowywania, 2) część II zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 2 urządzeń wielofunkcyjnych sieciowych (Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne), 3) część III zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja 4 urządzeń wielofunkcyjnych (Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w ogólnych warunkach umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Ponadto Zamawiający informuje, że: 1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego przy ul. Konopnickiej, zainstaluje i skonfiguruje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2) Dostarczenie, instalacja i konfiguracja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. 3) Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów odbioru. 4) W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia awarii (formularz zgłoszenia) oraz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 5) Po dostarczeniu sprzętu, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną i ilościową. 6) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego). 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia, zawierające co najmniej numery fabryczne tychże elementów. 8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczony sprzęt komputerowy, stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia, jest fabrycznie nowy i nieużywany. Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu powystawowego. 9) Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu komputerowego na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego. Rzeczywisty okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) zostanie ustalony na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. 10) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu komputerowego. 11) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu komputerowego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ. 12) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu komputerowego, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem dostarczonego sprzętu komputerowego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach umowy, jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu komputerowego. 14) Gwarancja obejmuje wszystkie - wykryte podczas eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania - usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie jego poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 15) Sposób zgłaszania nieprawidłowości działania sprzętu (awarii) zostanie określony przez Wykonawcę, który dostarczy dla Zamawiającego wraz ze sprzętem informacje dotyczące zasad gwarancji i sposobu zgłaszania wad, usterek i zleceń serwisowych. 16) Zamawiający powinien mieć możliwość zgłaszania nieprawidłowego działania sprzętu (awarii) w godzinach pracy, od 7:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych powinny następować za pomocą telefonu, faksu, poczty komputerowej lub listownie. 17) Rozpoczęcie naprawy powinno nastąpić w miejscu instalacji najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii (w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia), natomiast zakończenie naprawy - najdalej po 48 godzinach od zgłoszenia, z tym, że czas naprawy wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi po 3 bezskutecznych naprawach. 18) Podczas naprawy sprzętu komputerowego, Wykonawca zapewni nieodpłatnie sprawny sprzęt zastępczy. 19) W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 3 tygodnie lub naprawa nastąpi po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. 20) W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże podzespół elektroniki uszkodzonego dysku twardego Wykonawcy. 21) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 22) W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przenoszenia dostarczonego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaakceptowane ogólne warunki umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ); Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (jeżeli dotyczy); W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach