Przetargi.pl
Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu

Gmina Pruszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 86120 Pruszcz, ul. Główna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 562 43 00, , fax. 52 562 43 02
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz
  ul. Główna 33
  86120 Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 562 43 00, , fax. 52 562 43 02
  REGON: 9235105000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szkolnej hali sportowej w Pruszczu z zapleczem socjalnym i technicznym z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego i sportu oraz rozgrywek w zespołowych grach sportowych. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 2.391,29 m2, powierzchnia użytkowa 3137,31 m2; kubatura 21.498,00 m3. Główną funkcję obiektu stanowi wielofunkcyjna hala sportowa przystosowana przede wszystkim do prowadzenia zajęć w grach zespołowych. Pomieszczenie jednoprzestrzenne hali z płytą boiska będzie miła wysokość w najniższym jego punkcie 7,69 m a w najwyższym 10,33 m, wymiary: 24x46m na której zlokalizowane będą boiska do piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki tenisowej, piłki siatkowej oraz badmintona z zachowaniem regulacji umożliwiającymi przeprowadzenie rozgrywek sportowych rangi mistrzowskiej. Projektowana hala sportowa funkcjonalnie będzie powiązana z istniejącym budynkiem techniczno socjalnym, do którego będzie dobudowana poprzez łącznik. Wzdłuż płyty boiska zaprojektowano magazyny sportowe z pomieszczeniem trenera nad którymi zaprojektowano trybunę na 204 miejsca siedzące. W obiekcie na parterze znajdzie się również zespół szatniowo – sanitarny hali, dwie sale zajęciowe do prowadzenia indywidualnych zajęć do gimnastyki korekcyjnej oraz pomieszczenie siłowni, na piętrze zaprojektowano, dwie salki gimnastyczne oraz salę fitness z odrębnymi pomieszczeniami szatniowo - sanitarnymi. W ramach realizacji nn. projektu należy również przebudować będącą w kolizji z projektowanym budynkiem ee linię napowietrzną oraz kanalizację deszczową, należy wybudować min. przyłącze wody oraz kanalizacji sanitarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, CO (bez technologii kotłowni), wentylacyjną, klimatyzacyjną dla cz. pomieszczeń, teletechniczną oraz montaż „pierwszego” wyposażenia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapach: ETAP I: na 2017 r. wartość ok. 1,0 mln zł, (roboty ziemne, sieciowe zewn. i fundamentowe) ETAP II Zadanie 1: na 2018 r. wartość ok. 2,8 mln. zł (roboty murowe, stropy wieńce tzw. stan surowy otwarty) Zadanie 2: na 2018 r. - wartość robót: 2,0 mln. zł (dachowe, stolarka budowlana) ETAP III Zadanie 1: na 2019 r. - wartość robót: 1,5 mln zł (roboty wykończeniowe, instalacyjne,) Zadanie 2: na 2019 r. wartość ok. 0,5 mln zł (roboty wykończeniowe instalacyjne) ETAP IV: Zadanie 1: na 2020 r. roboty wykończeniowe, instalacyjne) Zadanie 2: na 2020 r. (roboty wykończeniowe, instalacyjne, dostawa i montaż wyposażenia, uporządkowanie terenu. Wartość – pozostała kwota wartości zamówienia W ramach których należy wykonać nw. elementy robót: 1.Wykopy 2.Roboty zbrojarskie 3.Fundamenty i stopy 4.Ławy i ściany fundamentowe 5.Instalacja kanalizacji deszczowej 6.Przyłącze wodociągowe 7.Przyłącze oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 8.Przebudowa linii SN 9.Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 10.Roboty żelbetowe 11.Roboty murowe 12.Stropy, wieńce i nadproża 13.Schody, trybuny 14.Stropodach 15.Roboty dekarsko - blacharskie 16.Okna- stolarka 17.Witryny - stolarka 18.Drzwi -stolarka 19.Instalacja wodociągowa 20.Instalacja kanalizacji 21.Instalacja grzewcza - ogrzewanie podłogowe 22.Instalacja ciepła technologicznego 23.Instalacja ogrzewcza 24.Instalacje elektryczne wewnętrzne 25.posadzka piwnica 26.parter - posadzka 27.arena posadzka parter 28.piętro posadzka 29.piwnica - wykończeniowe 30.Parter-- wykończeniowe 31.I Piętro - - wykończeniowe 32.schody - posadzka 33.wykończeniowe - schody 34.Taras 35.cokół -elewacja 36.ściany nadziemia - elewacja 37.Wentylacja 38.Instalacja chłodząca 39.sanitarka -roboty budowlane 40.Instalacje teletechniczne 41.Węzeł cieplny 42.opaska 43.schody zewnętrzne 44.Podjazd dla niepełnosprawnych 45.Wyposażenie wnętrz 46.Platforma pionowa Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500. Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową. Szczególne obowiązki Wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót: Zabezpieczenie realizacji przedmiotu zamówienia: -Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: -oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków, -oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ, -Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: -Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów, z materiałów fabrycznie nowych I-go gatunku. -Roboty budowlane winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego. Kierować i nadzorować roboty mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia. -Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdego uzupełnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy. -Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego. Transport i składowanie odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 j.t. z późn. zm.) w tym: -przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie, -ponosi koszty z tytułu jw., -na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawcę. 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2017 r. do godz.9:45. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 oraz z 2016r. poz. 64). Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: BS Pruszcz 54 8170 0008 0000 0550 2000 0020 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu (parter), natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4 lit. a i ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie na załączonym druku JDZ lub oświadczeniu własnym przygotowanym zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, wycena elementów scalonych, JDZ, zobowiązania podmiotów i zasobów - wg. potrzeb, pełnomocnictwo podmiotu zbiorowego (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach