Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do szkół prowadzonych przez Gminę Zakrzewo

Gmina Wiejska Zakrzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 87707 Zakrzewo, ul. Leśna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 720 941, , fax. 542 720 346
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiejska Zakrzewo
  ul. Leśna 1
  87707 Zakrzewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 720 941, , fax. 542 720 346
  REGON: 99454900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzewo.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do szkół prowadzonych przez Gminę Zakrzewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do szkół prowadzonych przez Gminę Zakrzewo. 2) Zakres przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie i Zespołu Szkół w Zakrzewie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie oraz Publiczne Przedszkole "Uśmiech malucha" w Zakrzewie, z n/w miejscowości: trasa nr 1: Kolonia Bodzanowska, Ujma Duża, Sinki, Siniarzewo, Lepsze, Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Zakrzewo, Kuczkowo, Zarębowo, Sędzin. Średnia dzienna długość trasy – 150 km, trasa nr 2: Gęsin, Wola Bachorna, Bachorza, Kuczkowo, Zarębowo, Kobielice, Michałowo, Sędzin, Straszewo, Kolonia Serocka, Seroczki, Gęsin. Średnia dzienna długość trasy – 160 km. Godziny dowozu uczniów do szkół na w/w trasach w granicach 630– 830, odwozu uczniów ze szkół 1230 – 1700. 3) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę trzech osób na każdy pojazd, który będzie wykorzystywany podczas dowożenia uczniów. Przez wskazane wyżej osoby rozumie się trzech pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, tj. kierowców autobusów dowożących uczniów, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe dotyczy czynności, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z poźn. zm.). 4) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00, wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych zero groszy). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 3 9 9 5 3 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 5 2 0 0 0 0 0 2 9 z dopiskiem „wadium - dowożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018”. Wadium w formie pieniądza (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem złożenia (data, godzina). Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach