Przetargi.pl
Dostawa opatrunków z podziałem na 6 pakietów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. 3 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2308723, , fax. 54 2308729
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. 3 Maja 2
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2308723, , fax. 54 2308729
  REGON: 91085839400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozrypin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opatrunków z podziałem na 6 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opatrunków z podziałem na 6 pakietów: 1). gaza, lignina, serwety, lignina, wata, 2). gipsy i podkłady pod gips 3). plastry 4). opatrunki różne 5). opatrunki specjalistyczne i worki stomijne 6). pieluchomajtki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz asortymentowy - ilościowy, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, projekt umowy, oświadczenie o produkcie medycznym,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach