Przetargi.pl
Dostawa i montaż regałów archiwalnych w budynkach Pierwszego i Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5856100, , fax. 52 5842990
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5856100, , fax. 52 5842990
  REGON: 102114508000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż regałów archiwalnych w budynkach Pierwszego i Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów archiwalnych jezdnych i stacjonarnych dla Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy wraz z ich montażem, w oparciu o własną aranżację pomieszczeń archiwalnych przygotowaną przez Wykonawcę z podziałem na niżej wymienione części: CZĘŚĆ I – Dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych jezdnych i stacjonarnych montowanych na gotowej posadzce z płytek typu gres w pomieszczeniu archiwum Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 77; zamówienie obejmuje także dostawę jednej sztuki drabiny jezdnej; CZĘŚĆ II – Dostawa wraz z montażem regałów archiwalnych jezdnych i stacjonarnych montowanych na gotowej posadzce z płytek typu gres w pomieszczeniach archiwum Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 5; zamówienie obejmuje także dostawę jednej sztuki drabiny jezdnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39131100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium, na cały okres związania ofertą w wysokości: 1) 700,00 zł (słownie: siedemset zł) dla I części zamówienia; 2) 1500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset zł) dla II części zamówienia. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy: 41 10101078 0040 6613 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu 0401-ILZ.260.2.08.2017 dla części …. ”. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy dołączyć kopię dokumentu, zaś oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji należy umieścić w oddzielnej kopercie z opisem „Wadium” i kopertę tę umieścić w kopercie z ofertą. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. Dokument wniesienia wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek jego zapłaty. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w Pzp. 8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o której mowa powyżej zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229) – wg wzoru – zał. nr 5 do SIWZ – w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest to wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach