Przetargi.pl
Odbiór, transport i przetwarzanie/unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz innych odpadów wytworzonych przez Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, , fax. 523 655 752
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  ul. Ujejskiego 75
  85168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, , fax. 523 655 752
  REGON: 34051714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i przetwarzanie/unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz innych odpadów wytworzonych przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania/unieszkodliwiania odpadów medycznych, skratek oraz innych odpadów pochodzących od wytwarzającego tj. Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75 w zakresie następujących zadań dotyczących: Zadanie 1 - odpady medyczne oznaczone kodami: 18 01 03*, 18 01 02*, 18 01 08*, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 04, 18 01 09. Zadanie 2 - inne odpady - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) odpady o kodzie 15 02 02*. - wg katalogu odpadów zgodnie z rozporządzenie ministra środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (posiadaniem aktualnego dokumentu, tj.: zezwolenia/decyzji na zbieranie i/lub transport i/lub przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem publicznym wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami ) i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z późn. zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w. w. ustaw – dotyczy wszystkich zadań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów. 1.2. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 1.3. wypełniony i podpisany formularz oferty. 1.4. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ( informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach