Przetargi.pl
Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. dr. Jerzego Gerarda Koppa 1 lokal E
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. dr. Jerzego Gerarda Koppa 1 lokal E
  87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 871552334
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalgolub.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z podgrupy 18 01 – rozumie się przez to odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej rodzaj 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82, 18.01.09 szczegółowo określonych w załączniku nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru BDO, który musi potwierdzać pozwolenie na przetwarzanie odpadów oraz w dziale VII informacje dotyczące możliwości transportu odpadów medycznych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82, 18.01.09 oraz decyzję zezwalającą na użytkowanie (eksploatację) Zakładu Utylizacji Odpadów;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach