Przetargi.pl
„Dostawa i montaż autonomicznych przyrządów do treningu na siłowniach zewnętrznych”

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://35wog.wp.mil.pl/pl/ https://platformazakupowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż autonomicznych przyrządów do treningu na siłowniach zewnętrznych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż autonomicznych przyrządów do treningu na siłowniach zewnętrznych Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na 2 części tj.: Część 1 Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest dostawa autonomicznych przyrządów (urządzeń) do treningów siłowych na siłowniach zewnętrznych do kompleksu wojskowego nr 3310 ul. Wrocławska 82, wraz z usługą montażu dostarczonych przyrządów oraz wykonania placu do siłowni zewnętrznej. Część 2 Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest dostawa autonomicznych przyrządów (urządzeń) do specjalistycznego treningu na placu zewnętrznym tzw. strefa lin w kompleksie wojskowym nr 3310 ul. Wrocławska 82, wraz z usługą montażu dostarczonych przyrządów oraz wykonania placu do strefy lin. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ dla części nr 1 i 4b dla części nr 2 oraz w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ dla części nr 1 i 8b dla części nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  część nr 1 w kwocie – 6 500,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy pięćset)  część nr 2 w kwocie – 1500,00 zł (słownie zł: tysiąc pięćset) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy o numerze: z dopiskiem: NBP O/Kraków - 63 1010 1270 0051 4813 9120 2000 Wadium przetargowe –„Dostawa i montaż autonomicznych przyrządów do treningu na siłowniach zewnętrznych” Sygn. 14/SZKOL/20 Część nr …….. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenia kasy są zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275). 2.3. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium, oryginały* poręczeń lub gwarancji zapłaty wadium należy składać w postaci dokumentu elektronicznego jako załącznik do oferty. W tym przypadku dokument ten musi zostać podpisany podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem przez osoby upoważnione do reprezentowania Gwaranta/Poręczyciela. *pod pojęciem „w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego” należy rozumieć dokument (lub oświadczenie) wygenerowany elektronicznie (czyli nie zawierający w treści: podpisu, pieczątki, parafy itp.) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej (lub osób upoważnionych) do reprezentowania gwaranta jako wystawcy tego dokumentu lub oświadczenia. Wadium w oryginale czyli w formie w jakiej wystawił je gwarant. Oznacza to konieczność sporządzenia przez gwaranta dokumentu w formie elektronicznej i opatrzenia go podpisem kwalifikowanym). 2.4. Wadium złożone w innej formie niż pieniądzu winno być wystawione na: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Rząska ul. Krakowska 2 30-901 Kraków 2.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”; f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają właściwości sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, W przypadku braku zapisów zawartych w pkt. e i f wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione. Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń bankowych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznaczył wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Dokumenty wymagane do oferty w celu dokonania jej oceny: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty:  Standardowy formularz jednolitego oświadczenia (zał. nr 6);  „Formularz cenowy” (zał. nr 4);  „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów;  pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy);  oryginał gwarancji wadialnej jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu – jeżeli jest wymagane. UWAGA! O wszystkie wymagane w SIWZ część I pkt 10 i część III pkt 1 ppkt 1.3 – 1.5 dokumenty i oświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, który w rankingu ofert zajmie najwyższe miejsce. Przedmiotowych dokumentów Wykonawcy nie muszą dołączać do Druku oferta. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, składane są w oryginale w postaci, dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego w oparciu o zapis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17. 02. 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę UWAGA !!! Wykonawca (w przypadku konsorcjum, każdy z członków konsorcjum), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: https:// www.platformazakupowa.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zamieszczając na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert dołączy przykładowe wzory oświadczeń. Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp. może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.1. tiret pierwsze, tj. JO. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. … do dn. … w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (wzór załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie w oryginale należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu trzeciego. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.: • dokumenty o których mowa w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-7 ustawy Pzp.); • dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1b pkt 2,3 (o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.3.), wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach