Przetargi.pl
Dostawy artykułów mrożonych

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. J. Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. J. Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów mrożonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy artykułów mrożonych: owoców, warzyw, pierogów i pyz oraz ryb. 2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zakresie dwóch pakietów wymienionych w załącznikach nr: 1A – 1B do SIWZ, stanowiących jednocześnie formularze cenowe: Pakiet I – Mrożone owoce, warzywa, pierogi i pyzy, Pakiet II – Mrożone ryby. 3) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik do SIWZ. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga między innymi: 3.1) Dostarczany asortyment musi być I klasy jakości, zamrożony, sortowany i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą. Dostawa asortymentu następować będzie według wagi netto. 3.2) Wykonawca realizować będzie dostawy w sposób ciągły, średnio 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, do magazynu żywnościowego Zamawiającego, w godzinach 7:00 - 13:00, z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności Wykonawcy. W sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę. 3.3) Zamawiający wymaga by 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu zarezerwowana była dla Zamawiającego. 3.4) Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: Kraków, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, budynek kuchni szpitalnej – magazyn żywnościowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331170-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ, Formularz/e Cenowy/e – zał. nr 1A – 1B do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ, Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach