Przetargi.pl
Usługi odbioru i wywozu odpadów z terenu Zakładu Karnego w Tarnowie

Zakład Karny w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. St. Konarskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 623-51-00 wew. 231 , fax. 146 215 677
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Tarnowie
  ul. St. Konarskiego 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 0-14 623-51-00 wew. 231, fax. 146 215 677
  REGON: 32000600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi odbioru i wywozu odpadów z terenu Zakładu Karnego w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów - kod: CPV 90511000-2 tzn. odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Zakładu Karnego w Tarnowie. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek zawrzeć indywidualną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; • opisanie pojemników w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości (np. nazwa firmy i adres nieruchomości); • odbiór segregowanych odpadów z 4 frakcji: • papier i tektura – opakowania z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; • metale i tworzywa sztuczne – tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe; • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła; • odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej. Lp. Rodzaj odpadów Szacunkowa ilość pojemników 1. Odpady niesegregowane komunalne - (zmieszane) kod 20 03 01 w pojemniku o objętości 1 100 l - 4 2. Odpady segregowane – papier i tektura kod 15 01 01 w pojemniku o objętości 5 m3 - 1 3. Odpady segregowane – papier i tektura kod 15 01 01 w pojemniku o objętości 240l - 2 4. Odpady segregowane – metale i tworzywa sztuczne kod 15 01 02; kod 15 01 04 w pojemniku o objętości 5m3 - 1 5. Odpady segregowane – szkło kod 15 01 07 pojemniku o objętości 240 l - 1 Powyższa tabela przedstawia wartość szacunkową jednorazowego odbioru odpadów komunalnych z terenu Zakładu Karnego w Tarnowie tj. koszt odbioru i wywozu odpadów komunalnych jeden raz w tygodniu z terenu Zakładu Karnego w Tarnowie. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Podane ilości są szacunkowe w czasie obowiązywania umowy i mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług lub podstawą do odmowy realizacji usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Niemniej łączna wartość zamówienia z uwzględnieniem powyższych zmian, nie może przekroczyć ceny oferty określonej w formularzu ofertowym. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi. Wykonanie usługi przez Wykonawcę każdorazowo będzie udokumentowane kartą przekazania odpadów. Miejscem odbioru w/w odpadów jest Zakład Karny w Tarnowie, ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów. Usługi odbioru i wywozu odpadów winny odbywać się sukcesywnie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy z miejsc wskazanych przez Zamawiającego jeden raz w tygodniu w dniu ustalonym przez Wykonawcę i Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 15.00: - tj. odbiór i wywóz odpadów komunalnych - wjazd od ul. Wspólnej 15 1 x pojemnik 1100 l - odpady niesegregowane (zmieszane), 2 x pojemnik 240 l – odpady segregowane papier i tektura; - tj. odbiór i wywóz odpadów komunalnych – wjazd od ul. Konarskiego 2 3 x pojemnik 1100 l - odpady niesegregowane (zmieszane), 1 x pojemnik 240 l – odpady segregowane szkło, 1 x pojemnik 5m3 – odpady segregowane papier i tektura, 1 x pojemnik 5m3 – odpady segregowane metale i tworzywa sztuczne; Wykonawca udostępni na czas trwania umowy pojemniki zapewniające prawidłowe gromadzenie odpadów: do odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz oddzielne pojemniki do segregacji odpadów: szkła, papieru i tektury oraz metali i tworzyw sztucznych. Za utrzymanie w czystości pojemników dostarczanych do ZK Tarnów odpowiada Wykonawca. Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie możliwość, minimum 2 razy w harmonogramie rocznym, dodatkowego odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Zakładu Karnego w Tarnowie. Usługa ta będzie wykonywana na podstawie zleceń Zamawiającego, określających każdorazowo ilość pojemników o właściwej pojemności oraz termin wykonania. Zlecenia te będą przesyłane faksem, e-mail lub telefonicznie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca: a) jest wpisany do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. Nie wyczerpanie kwoty umownej w okresie obowiązywania umowy, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. Ze względu na cechy zamówienia art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej jednej osoby lub więcej osób wykonujących czynności polegających na odebraniu i wywozie wskazanych odpadów komunalnych na czas realizacji zamówienia. b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie „a” czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • Żądania oświadczeń w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie „a” czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie „a” czynności. c) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie „a” czynności, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego określonym Wykonawca zobowiązuje się przedstawić oświadczenie własne (lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. d) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.06.2021r. Jeżeli umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 01.07.2020r. to okres ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, a kończy dnia 30.06.2021r. Miejscem odbioru w/w odpadów jest Zakład Karny w Tarnowie, ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów. Usługi odbioru i wywozu odpadów winny odbywać się sukcesywnie własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy z miejsc wskazanych przez Zamawiającego jeden raz w tygodniu w dniu ustalonym przez Wykonawcę i Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 15.00. Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie możliwość, minimum 2 razy w harmonogramie rocznym, dodatkowego odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Zakładu Karnego w Tarnowie. Usługa ta będzie wykonywana na podstawie zleceń Zamawiającego, określających każdorazowo ilość pojemników o właściwej pojemności oraz termin wykonania. Zlecenia te będą przesyłane faksem, e-mail lub telefonicznie. Dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin wywozu odpadów określonych w umowie w przypadku zmian organizacji pracy Zakładu Karnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o zamiarze lub jego braku, powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcą. 2. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO, zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach