Przetargi.pl
Dostawa sprzętu IT

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Dębno, Wola Dębińska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 658 714 , fax. 146 658 722
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  Wola Dębińska 240
  32-852 Dębno, woj. małopolskie
  tel. 146 658 714, fax. 146 658 722
  REGON: 54035700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadebno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy fabrycznie nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej oraz urządzenia umożliwiającego ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem w ramach projektu: Wsparcie na szóstkę!- rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty na innym formularzu nie będzie stanowiło przesłanki do odrzucenia oferty, ale tylko wtedy, jeżeli jego treść będzie pokrywać się z treścią formularzy wzorcowych, b) Wypełniony formularz cenowy, zawierający wycenę wszystkich pozycji zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ. c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej, f) Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ, g) , II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, 3) Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt. 1) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Ponadto każdy z wykonawców składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 IV:Grupa kapitałowa: 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach