Przetargi.pl
Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, , fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie. 3.2. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na dwie części tj.: 3.2.1. Część nr 1 – „Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji i pomieszczeń budynku nr 3 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie – I etap” Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji i pomieszczeń budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3 w Krakowie. Stan istniejący: Budynek nr 3 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym wymagająca okresowego remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych z powodu wyeksploatowania elementów wykończeniowych i stolarki drzwiowej oraz , w ramach tego remontu, dostosowania pomieszczeń do aktualnych wymogów zgodnie z jego przeznaczeniem biurowo-sztabowym. W ramach tego zadania przewiduje się przeprowadzenie I etapu prac remontowych obejmującego prawe skrzydło budynkubiorąc pod uwagę drzwi frontowe. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 3. wymiana posadzek 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 7. naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej. 8. remont instalacji c.o. 9. remont instalacji elektrycznej 10. wywiezienie z placu budowy gruzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 1 PRECYZUJĄ N.W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar 3.2.2. Część nr 2 – „Roboty budowlane w budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3w Krakowie” Przedmiotem zamówienia dla części nr 2 jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Montelupich 3w Krakowie. Stan istniejący: Budynek nr 9 to budowla z 1890 roku w dobrym stanie technicznym wymagająca okresowego remontu pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych z powodu wyeksploatowania elementów wykończeniowych i stolarki oraz dostosowania pomieszczeń w zakresie wymagań normatywnych dotyczących systemu ochrony , w ramach tego remontu część pomieszczeń zostanie dostosowana do aktualnych normatywów w zakresie ich ochrony. Zakres prac remontowych obejmował będzie: 1. roboty rozbiórkowe 2. roboty murarskie 4. wymiana okładzin ścian 5. wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej 6. tynkowanie i malowanie ścian i stropów 8. remont instalacji c.o. 9. remont instalacji elektrycznej 10. wywiezienie z placu budowy gruzu. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘSCI NR 2 PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:  STWIORB b) Przedmiary robót:  Przedmiar 3.3. Szczegółowy zakres robót został zawarty w „Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” odpowiednio dla danej części – zał. nr 8 do SIWZ oraz w „Przedmiarach robót” odpowiednio dla danej części - zał. nr 7 do SIWZ 3.4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.). 3.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami. 3.6. Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. 3.7. Dopuszcza się zastosowanie materiału, sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiału lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i stanowić będą podstawę decyzji o akceptacji zaoferowanych materiałów lub urządzeń lub odrzuceniu oferty. Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:00 do 15:00 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym. Uwaga! Wykonawca na własny koszt zabezpiecza kontenery socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Zamawiający wskaże miejsce ich tymczasowej lokalizacji oraz wskaże miejsca poboru energii elektrycznej, doprowadzenia wody zimnej i odprowadzenia ścieków. 3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu „Gwarancji dobrego wykonania” – („Gwarancji dobrego wykonania” – stanowiąca załącznik do umowy), na okres zgodnie z wyborem wskazanym w drugim kryterium (SIWZ część nr I pkt 14).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  część nr 1 w kwocie –15 000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy)  część nr 2 w kwocie – 1 500,00 zł (słownie zł: tysiąc pięćset)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ) nw. dokumenty: a) Standardowy formularz jednolitego oświadczenia (zał. nr 6); b) „Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w „Założeniach wyjściowych do kosztorysowania” – zał. nr 9 do SIWZ oraz według przedmiarów robót załączonych przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej. c) „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 2) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów. d) pełnomocnictwo złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy, e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - jeżeli dotyczy; f) oryginał gwarancji wadialnej jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu – jeżeli jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach