Przetargi.pl
Dostawa fotoradaru

Miasto Józefów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-420 Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7790000 , fax. 022 7895102
 • Data zamieszczenia: 2009-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Józefów
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 1
  05-420 Józefów, woj. mazowieckie
  tel. 022 7790000, fax. 022 7895102
  REGON: 01326872900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jozefow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fotoradaru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego fotoradaru wraz z oprogramowaniem.Fotoradar winien umożliwić strażnikom miejskim kontrolę ruchu drogowego w zakresie uprawnień przyznanych w art. 129 b Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr.123 poz.845) m.in. w stosunku do kierujących pojazdami nie stosującymi się do znaków drogowych np.: B-3a, B-5, B-16, B-18, B-26. Jakość wykonywanych zdjęć ma również umożliwić identyfikację czy kierujący prowadząc pojazd stosuje się do przepisu art. 45 ust. 2 pkt. 1,3,5, art.39 ust.1 i art. 51 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oprogramowanie komputerowe:Dostawa oraz instalacja na trzech, wskazanych przez Zamawiającego, stanowiskach komputerowych zintegrowanego, licencjonowanego programu w wersji klient - serwer do obróbki zdjęć, archiwizowania i opracowania dokumentacji mandatowej wraz z oprogramowaniem serwera zarządzającego bazą danych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 1400 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy tzn.: a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Posiadający odpowiednie doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków prowadzona będzie wg. kryterium spełnia -nie spelnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22, ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, 2. oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Dokumenty ww. należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22, ust. 1 pkt. 1-3 ustawy składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, dokumenty wymienione w pkt 2-4 składa każdy z wykonawców oddzielnie. Ponadto w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty wykonawca przedstawia w formie oryginału lub w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość zdjęć
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jozefow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach