Przetargi.pl
Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej w Grójcu.

Straż Miejska w Grójcu ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 664 33 88 , fax. 48 664 06 56
 • Data zamieszczenia: 2010-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Grójcu
  ul. Armii Krajowej 5 5
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 48 664 33 88, fax. 48 664 06 56
  REGON: 67009735400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej w Grójcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A) Celem postępowania jest dostawa fabrycznie nowego fotoradaru w wersji mobilnej przystosowanej do instalacji w pojeździe oraz sprzętu dodatkowego i oprogramowania komputerowego niezbędnego do pełnego wykorzystania wszystkich jego funkcji . B) Minimalne wymagania techniczne dla fotoradaru, czyli urządzenia samoczynnie ujawniającego i rejestrującego ( w postaci zdjęć cyfrowych) naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami: 1.Pomiar prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera. 2.Zakres pomiarowy od 30 do 240 km/h. 3.Zakres temperatur pracy od -5?C do + 60?C. 4.Urządzenie mobilne przystosowane do zainstalowania w pojeździe bez potrzeby dokonywania zmian konstrukcyjnych i dodatkowych badań. 5.Przystosowane do prowadzenia pomiarów z pobocza drogi, postoju pojazdu z fotoradarem oraz podczas jady, umożliwiające wykonywanie zdjęć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej opadami atmosferycznymi, np. deszcz , śnieg. 6.Urządzenie powinno być wyposażone we własne niezależne źródło zasilania - czas pracy ciągłej nie krótszy niż 5 godz. Akumulator powinien mieć możliwość doładowywania w trakcie pracy silnika pojazdu. 7.Urządzenie powinno posiadać możliwość odtworzenia na miejscu lub w innym czasie zdjęcia kierowcy - sprawcy zarejestrowanego wykroczenia w ruchu drogowym. 8.Pomiar z rozróżnieniem kierunku ruchu ruchu pojazdów ( pojazdy odjeżdżające i nadjeżdżające). 9.Automatyczna rejestracja wykroczenia ze zdjęciem po przekroczeniu zadanego limitu prędkości: a) przedstawienie limitu prędkości ze skokiem 1 km/h. 10.Rejestracja wykroczenia w postaci zdjęcia cyfrowego: a) obraz czarno - biały lub kolorowy w technice cyfrowej z czytelnym wizerunkiem twarzy kierowcy i numerem rejestracyjnym pojazdu uzyskany podczas pracy o każdej porze dnia bez względu na warunki atmosferyczne, b) kamera o cyfrowym zapisie zdjęć umożliwiająca wykonywanie rejestracji przez szybę pojazdu oraz umożliwiająca bezbłędną identyfikację odblaskowych tablic rejestracyjnych, c) częstość wykonywania zdjęć nastawiana w zakresie od 1 zdjęcia na sekundę do 25 zdjęć na sekundę, ze skokiem co 1 ( 25 wartości dostępnych do nastawienia ), d) jakość zapisu minimum 625 linii. 11.Rejestracja informacji identyfikujących wykonany pomiar: a) prędkość zmierzona, b) prędkość dopuszczalna, c) identyfikator ograniczenia prędkości ( norma, znak drogowy ), d) data, e) czas, f) kierunek, g) numer zdjęcia, h) numer urządzenia pomiarowego. 12.Rejestracja informacji identyfikujących miejsce pomiaru: a) miejsce, b) stanowisko, c) dozwolony limit prędkości. 13.Prezentowanie na zdjęciu oraz na wydruku zdjęcia informacji identyfikujących wykonany pomiar. 14.Rejestracja danych statystycznych z pomiarów prędkości celem tworzenia statystyk na podstawie zarejestrowanych danych. 15.Brak możliwości usunięcia zarejestrowanego zdjęcia przez obsługę. 16.Brak możliwości ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru. 17.Zabezpieczenie urządzenia przed obsługą i dostępem do zarejestrowanych informacji przez osoby niepowołane. 18.Umożliwienie przenoszenia zarejestrowanego materiału do komputera ( na stanowisko komputerowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem ) celem obróbki danych i wydruku zdjęć. C) Sprzęt dodatkowy: 1)Dwa komputery mobilne wyposażone minimum w: a) procesor min. 2 GHz, b) pamięć operacyjną min. 2 GB, c) dysk min. 160 GB, d) zasilacz samochodowy, e) zasilacz sieciowy 230 V, f) system operacyjny Windows XP, g) min. 3 porty USB, 2)Drukarka do wydruku zarejestrowanych zdjęć o parametrach technicznych dostosowanych do oprogramowania fotoradaru. D) Wymagania dotyczące oprogramowania: 1.Licencjonowany program w wersji klient - serwer do obróbki zdjęć, archiwizowania i opracowania dokumentacji mandatowej ma zostać zainstalowany na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych wraz z oprogramowaniem serwera zarządzającego bazą danych. 2.Program do obróbki zdjęć powinien spełniać następujące wymagania: a) indeksowanie wpisów do bazy danych zapewniające wyróżnienie zdarzeń odczytanych, oczekujących na ujawnienie, będących przedmiotem postępowania w sprawie o wykroczenie oraz spraw zakończonych oraz ich wizualizację w postaci widoków, b) możliwość wyszukiwania wykroczeń według zadanych kryteriów: daty, czasu, prędkości, numeru zdjęcia numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwiska sprawcy, rodzaju wykroczenia, c) możliwość wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia ( np. twarzy, numeru rejestracyjnego) zapewniające identyfikację sprawcy wykroczenia oraz numer rejestracyjny pojazdu, d) wydruk dokumentacji składającej się z dwustronnego wezwania zawierającego zdjęcie, oświadczenia, kopert C5 i C6, zwrotnego potwierdzenia odbioru, powiadomień, karty MRD5, mandatów karnych i karty informacyjnej, e) rejestrować wysłaną korespondencję i sporządzać wydruk pocztowej książki nadawczej, f) rejestrować przebieg i sposób zakończenia czynności wyjaśniających, g)drukować zestawienia za okres zdefiniowany przez użytkownika, zawierające dane o sposobie zakończenia czynności wyjaśniających i ich ilości, h)drukować dzienny raport z wykonanych czynności, i) generować raport o zdjęciach i nagraniach, które nie stanowią materiału dowodowego zezwalającego na podjęcie czynności wyjaśniających - zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników miejskich i usuwać na żądanie użytkownika wyszczególnione zapisy z bazy danych wraz z odpowiadającymi im plikami utworzonymi przez fotoradar, j) zapewniać definiowanie poziomu uprawnień poszczególnych użytkowników, k) zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. E) Warunki gwarancji dotyczące sprzętu i oprogramowania. 3)Wykonawca udzieli Zmawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy, co najmniej na okres 24 miesięcy od dnia dostawy i oddania do użytkowania. Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej. 4)Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego. 5)W przypadku gdy naprawa przekraczać będzie 14 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy potwierdzą spełnienie warunków, w trybie art. 22 ustawy Pzp.: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Pzp. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: a. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy Pzp opisanych w p pkt. 5.1a do 5.1d; b. podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24ust. 1 ustawy Pzp; c. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji; d. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, nie złożylioświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: a. niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; c. zawiera rażąco niską cenę; d. wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; e. zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny; f. który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; g. nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wyznaczył Wykonawcom następujące warunki udziału w postępowaniu : a. Złożenie oferty. b.Udokumentowanie posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. c. Udokumentowanie nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadku, kiedy została uzyskana zgoda przewidziana prawem na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d. Złożenie oświadczenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu w trybie art. 24 ustawy Pzp i spełnienia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. e. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Wykazanie się conajmniej 1 dostawą polegającą na dostarczeniu i zamontowaniu urządzenia typu fotoradar samoczynnie ujawniającego i rejestrującego ( w postaci zdjęć cyfrowych), naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, o wartości nie mniejszej niż 95.000.00 zł brutto. f. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 pkt. 6.3 SIWZ. g. Potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. h. Potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu zgodnie z formułą - spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.grojec.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach