Przetargi.pl
Dostawa fotoradaru wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7222207 w. 242
 • Data zamieszczenia: 2009-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  ul. Kolejowa 2 2
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7222207 w. 242
  REGON: 00053060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozarow-mazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fotoradaru wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem dla Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego fotoradaru wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem. 2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj:1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły: spełnia lub nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane dokumenty:1.Oferta. 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych.W przypadku osobistego występowania wykonawcy lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych Zamawiający, nie wymaga złożenia do oferty pełnomocnictwa rodzajowego lub wypełnienia druku pełnomocnictwa i załączania jego do oferty. 3.W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów, muszą zostać spełnione następujące warunki: - oferta będzie zawierać informacje wymienione w pkt. 8.4. i pkt. 8.5. litera a SIWZ dla każdego partnera konsorcjum, - oferta będzie podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich partnerów, - wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami,- jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider) upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak i wszystkich partnerów,- zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum. W przypadku nie przystępowania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie konsorcjum, Zamawiający nie wymaga wypełnienia druku pełnomocnictwa i załączania jego do oferty. 4. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ustawy. 5.Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 ze zm.) będą przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę oraz ponumerowane wg wskazań pkt. 5.1. litera b SIWZ. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 zamówień w sumie o wartości min. w wys. 50 % kwoty ofertowej, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania oraz telefonu kontaktowego do zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 6. Inne wymagane dokumenty wynikające z treści SIWZ. a) opis parametrów technicznych oferowanego kompletnego urządzenia stanowiącego przedmiot zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę na podstawie Załącznika Nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozarow-mazowiecki.pl w części: Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach