Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225442700, , fax. +48228423116
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225442700, , fax. +48228423116
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: zestawów komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, stacji graficznych, urządzeń peryferyjnych, nośników pamięci oraz dysków SSD, wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2019 r.. 2) Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz 3 do Umowy. 3) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 4) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w trakcie realizacji Umowy do dnia 30.06.2020 r. 5) Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego: od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego z pisemnego oświadczenia (Zlecenia) Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego jako zamówienie podstawowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2020 r. 6) Terminy wykonania Przedmiotu umowy dla zamówienia objętego prawem opcji: terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą każdorazowo wskazywane w treści przekazywanego Wykonawcy pisemnego oświadczenia (Zlecenia) Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego jako prawo opcji. Termin skorzystania z prawa opcji do 30 czerwca 2020 r. 7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ. 8) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wysokość wadium Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 700,00 złotych (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). 2 Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3 Forma wadium 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: Wadium – Numer postępowania: KF.AZ.2401.18.JM.2019 3) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, wymagane jest złożenie w oryginale jednego lub kilku dokumentów wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy PZP. Oryginał dokumentu (lub oryginały dokumentów) należy załączyć do oferty w osobnej kopercie. Do każdego dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy załączyć tłumaczenie na język polski. 4) Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: a) w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadium (gwarancji lub poręczenia). Dokument ten należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą. 4 Wymogi dotyczące treści wadium 1) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji powinno wynikać jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości, gwarantowanie nieodwołalnie oraz bezwarunkowo wypłaty należności z tytułu wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania pierwszego żądania. 2) Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą poczynając od daty upływu terminu składania ofert. 3) Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): a) nazwę i adres Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. b) numer postępowania, c) termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt X.1. 5 Skutki nie wniesienia wadium Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6 Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 2) Zamawiający zwróci Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego (związane bezpośrednio z przechowywaniem przedmiotowej kwoty na rachunku) oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że oprocentowanie ww. rachunku jest określane na podstawie dziennej stawki oprocentowania ustalanej przez bank. 7 Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wypełniony załącznik A stanowiący integralną część Formularza oferty. 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Oświadczenie w zakresie obowiązku podatkowego stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach