Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2020

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 690 247 , fax. 228 341 820
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80
  01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 690 247, fax. 228 341 820
  REGON: 12298697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielanski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-03/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa środków dezynfekcyjnych i preparatów biobójczych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Zamówienie zostało podzielone na 21 części: pakiet 1 Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk; pakiet 2 Preparat do mycia noworodków od pierwszego dnia życia; pakiet 3 Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia bronchoskopów firmy Olympus; pakiet 4 Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych; pakiet 5 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów zgodnie z zaleceniami producentów: Olympus, Storz, Wolf; pakiet 6 Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych; Pakiet 7 Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych; pakiet 8 Preparat do mycia manualnego endoskopów; pakiet 9 Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych; Pakiet 10 Chusteczki nasączone preparatem myjąco-dezynfekcyjnym do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych; Pakiet 11 Chusteczki z małą zawartością alkoholu do dezynfekcji powierzcnni w tym głowic USG; Pakiet 12 Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego; pakiet 13 Preparaty dezynfekcyjne do myjni endoskopowej do systemu ETD; pakiet 14 Preparat myjący do myjni do kaczek i basenów; pakiet 15 Preparat do maceratora; pakiet 16 Preparat do uzdatniacza wody SDS; pakiet 17 Preparaty myjący do mycia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych; pakiet 18 Preparat do mycia, płukania i odkamieniania do kaczek i basenów; pakiet 19 Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych; pakiet 20 Preparat myjąco-dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych; Pakiet 21 Preparat myjąco dezynfekcyjny do powierzchni na bazie nadtlenku wodoru; Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty): 7.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, złożone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty. Oświadczenie składane jest wraz z ofertą. 7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1, dotyczy: 1) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich); 8. Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP: 8.1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. (UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach