Przetargi.pl
Świadczenie usług tłumaczenia ustnego oraz pisemnego (I część zamówienia) oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego (II część zamówienia) dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020.

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3783100, 22 3783111 , fax. 22 2019725
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
  Domaniewska 39 a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3783100, 22 3783111, fax. 22 2019725
  REGON: 14168145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cpe.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług tłumaczenia ustnego oraz pisemnego (I część zamówienia) oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego (II część zamówienia) dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia ustnego oraz pisemnego oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego, w podziale na dwie części: 1) Część I zamówienia – świadczenie usług tłumaczenia ustnego (symultanicznego i konsekutywnego), pisemnego (wraz z tłumaczeniem przysięgłym, z uwierzytelnieniem tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy lub sporządzenie poświadczonego odpisu albo kopii tłumaczenia). Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1a do SIWZ). 2) Część II zamówienia - wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1b do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79540000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część I- 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), Część II- 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 98 1010 1010 0058 8713 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak WA.263.2.2020.BG”. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa ofertę zgodnie z wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Siwz oraz oświadczeniami wstępnymi oraz: 1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, 2. Pełnomocnictwo dla lidera Konsorcjum w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, 3. Oświadczenie o udostępnianiu zasobów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach