Przetargi.pl
PRACE OGRODNICZE NA TERENIE GMINY BRWINÓW W 2020 ROKU Część 1. Koszenie parków, skwerów gminnych oraz ciągów komunikacyjnych wraz z rowami przydrożnymi. Część 2. Wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew, w tym pod liniami elektroenergetycznymi oraz prace pielęgnacyjne pomników przyrody.

Gmina Brwinów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Grodziska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7382567 , fax. 7295940
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brwinów
  ul. Grodziska 12
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. 7382567, fax. 7295940
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.brwinow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRACE OGRODNICZE NA TERENIE GMINY BRWINÓW W 2020 ROKU Część 1. Koszenie parków, skwerów gminnych oraz ciągów komunikacyjnych wraz z rowami przydrożnymi. Część 2. Wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew, w tym pod liniami elektroenergetycznymi oraz prace pielęgnacyjne pomników przyrody.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: PRACE OGRODNICZE NA TERENIE GMINY BRWINÓW W 2020 ROKU Część 1 Koszenie parków, skwerów gminnych oraz ciągów komunikacyjnych wraz z rowami przydrożnymi. Część 2. Wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew, w tym pod liniami elektroenergetycznymi oraz prace pielęgnacyjne pomników przyrody. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Część 1. Koszenie parków, skwerów gminnych oraz ciągów komunikacyjnych wraz z rowami przydrożnymi. 1) Koszenie parków i skwerów gminnych: Zakres robót obejmuje koszenie traw i chwastów oraz kompleksowe oczyszczenie terenu po koszeniu tj. grabienie, wywóz liści, gałęzi, skoszonej trawy i innych bioodpadów w okresie od 1 maja do 30 września wg wykazu zleconego wykonawcy zleceniem, 1 raz w miesiącu. Wykonawca rozliczany będzie za faktycznie wykonane prace liczone w arach. - Dopuszcza się koszenie kosiarkami lekkimi z systemem zbierania urobku. - Dopuszcza się koszenie kosami spalinowymi w celu do koszenia miejsc niedostępnych do kosiarki lekkiej. - Nie dopuszcza się używania traktorów rolniczych z kosiarkami rotacyjnymi i bijakowymi. Parki i skwery gminne: - Brwinów - Park Miejski + teren wokół Pałacu Wierusz-Kowalskich, - Otrębusy - Park Toeplitza przy pałacyku ul. Wiejska 1, - Otrębusy - Leśny przy WKD przy ul. Karolińskiej róg ul. Natalińskiej, - Owczarnia - teren zieleni przy placu zabaw dla dzieci ul. Mała, - Owczarnia - Plac Zabaw ul. Żółwińska. 2) Koszenie ciągów komunikacyjnych wraz z rowami przydrożnymi: Zakres robót obejmuje koszenie traw i chwastów oraz kompleksowe oczyszczenie terenu po koszeniu tj. grabienie, wywóz liści, gałęzi, skoszonej trawy i innych bioodpadów w okresie od 1 maja do 30 września wg wykazu zleconego wykonawcy zleceniem, 1 raz w miesiącu. Wykonawca rozliczany będzie za faktycznie wykonane prace liczone w arach. - Dopuszcza się koszenie kosiarkami lekkimi z systemem zbierania urobku. - Dopuszcza się używania traktorów z kosiarkami bijakowymi z systemem zbierania urobku. - Dopuszcza się koszenie kosami spalinowymi. Powierzchnia koszenia z uwzględnieniem 5 miesięcy (ppkt.1+ ppkt.2) 22 109,25 a. Część 2. Wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew, w tym pod liniami elektroenergetycznymi oraz prace pielęgnacyjne pomników przyrody. 1) Wycinka drzew [z uprzątnięciem i wywiezieniem drewna – grubizna w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Gminy (teren Gminy Brwinów )] wg. średnic mierzonych na wysokości 130 cm - zakres prac max. 340 drzew. 2) Cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne, w tym pod liniami elektroenergetycznymi wg. średnic mierzonych na wysokości 130 cm - zakres prac max. 330 drzew. Zakres obejmuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzewa (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizję z urządzeniami technicznymi lub obiektami budowlanymi, korekta korony, redukcja korony, oczyszczanie ubytków, cięcia formujące, cięcia prześwietlające) z wywiezieniem lub rozdrobnieniem urobku rębarką w miejscu wykonywanej usługi. 3) Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody (interwencyjny zakres prac obejmuje cięcia sanitarne, techniczne i zabezpieczenie ubytków) – max. ilość drzew (pomników) 5 sztuk. dot. części 2 - do ww. cen należy wliczyć: 1) koszt zabezpieczenia ran po cięciach, 2) wywóz powstałego urobku wraz z utylizacją, 3) usunięcie karp dowolną metodą (frezowanie, karczowanie wraz z zasypaniem powstałego dołu ziemią urodzajną), 4) uprzątnięcie terenu po wycince, a) przewiezienie pozyskanego drewna w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Gminy (teren Gminy Brwinów ), b) odpowiednie zabezpieczenie terenu podczas prowadzonych wycinek i cięć drzew wg obowiązujących przepisów, c) Wykonawca ponosi wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonaniem wymienionych usług i całości z nimi związanych czynności w tym dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyłączeniem linii elektroenergetycznych wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych. 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oświadczenie, że posiada podpisaną umowę z kompostownią na odbiór odpadów biodegradowalnych lub przedsiębiorcą odbierającym odpady biodegradowalne (dot. części 1 i części 2). 3.1 Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia: Cz. 1: koszenie parków, skwerów gminnych oraz ciągów komunikacyjnych wraz z rowami przydrożnymi; Cz. 2: wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew (nie wpisanych do rejestru zabytków), w tym cięcia pod liniami elektroenergetycznymi. 3.2. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust 3.1, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty. 3.3. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) o których mowa w ust. 3.2, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 3.5. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę, o ile kadra pracownicza Wykonawcy nie będzie wystarczająca do wykonania zamówienia. 3.6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 3.2 potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 3.1. skierowane do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy. 3.7. Z tytułu nie wywiązania się z realizacji postanowień zawartych w ust.3.1-3.6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50,00 zł łącznego wynagrodzenia za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową. 3.8. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 3.9. Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3.1, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami ust. 3.2.-3.7., a na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zawierające informacje wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ ) oraz oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO (załącznik nr 5 do SIWZ ). 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VIII ust.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców. 5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 6) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 3 i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 9) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 10) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach