Przetargi.pl
Dostawa produktu leczniczego

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225509758, , fax. 228 421 103
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
  Powsińska 61/63
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225509758, , fax. 228 421 103
  REGON: 28847800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktu leczniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktu leczniczego dla pacjentów z programu lekowego „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne części: 1) część nr 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych); 2) część nr 2: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca, posiada aktualną koncesję/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach