Przetargi.pl
dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 212 560 , fax. 166 215 297
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
  ul. Przemyska 15
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 166 212 560, fax. 166 215 297
  REGON: 65022843500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimjaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Komunalna- 100% udziału Gminy Miejskiej Jarosław

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. Dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki z silnikiem wysokoprężnym o mocy znamionowej do 79 KM, spełniającej obowiązujące europejskie normy w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa pracy jak również spełniającej wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 z dnia 2018.10.17) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, posiadająca certyfikat CE. DANE OGÓLNE 1. Koparko-ładowarka kołowa 2. Fabrycznie nowa, bez przebiegu kilometrów lub z minimalnym przebiegiem wynikającym z procesu produkcji i magazynowania maszyny przez producenta i autoryzowanego dealera maszyny. 3. Rok produkcji 2020 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. masa eksploatacyjna maszyny do 6700 kg, 2. długość transportowa maszyny do 5,6 m, 3. silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksymalnie 79 KM pojemności do 3,3l 4. napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, 5. koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 18”, 6. automatyczna blokada mechanizmu różnicowego LSD na przedniej i tylnej osi 7. przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne 8. hydrostatyczna przekładnia napędu koparko-ładowarki minimum trzy biegi w przód, minimum trzy biegi w tył, 9. Prędkość jazdy min. 37 km/h 10. średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 7 m, 11. hamulec samoregulujący wielotarczowy roboczy oraz niezależny hamulec postojowy 12. układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 100 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 230bar, 13. stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, 14. błotniki kół przednich i tylnych, immobiliser fabryczny, 15. kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74dB. 16. Klimatyzacja manualna w kabinie 17. Immobiliser w kluczyku 18. zbiornik paliwa o pojemności minimum 80 litrów, OSPRZĘT ŁADOWARKOWY KOPARKO – ŁADOWARKI 1. sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczej dźwigni 2. musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, 3. łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na szybkozłącze hydrauliczne 4. pojemność łyżki ładowarki minimum 0,7 m3, szerokość łyżki do 2,05 m, 5. maksymalna wysokość załadunku minimum 2,9 m, 6. udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 1 300 kg, OSPRZĘT KOPARKOWY PODSIĘBIERNY KOPARKO – ŁADOWARKI 1. sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków, 2. musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego, 3. łyżka koparkowa montowana o szerokości 450 mm ± 20 mm, 4. łyżka koparkowa montowana o szerokości 450 mm ± 20 mm, 5. głębokość kopania minimum 4,3 m, 6. wysokość załadunku min. 3,72m 7. siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 30 kN, 8. instalacja do zasilania młota wyburzeniowego na ramieniu koparkowym WYMAGANIA DODATKOWE 1. oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, 2. koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS. 7. Warunki leasingu operacyjnego 1) Waluta – PLN 2) Finansowanie w formie leasingu operacyjnego, 3) Okres trwania umowy leasingu: 5 lat ( 60 miesięcy) 4) Stałe miesięczne raty leasingu zgodne z harmonogramem ( koszt zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty) 5) Opłata wstępna ( pierwsza wpłata) 10 % wartości netto przedmiotu leasingu – nie jest traktowana jako rata (płatna po podpisaniu umowy leasingu przed wydaniem pojazdu) 6) Równe raty leasingowe – 60 równych rat, termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze przedmiotu leasingu 7) Wartość wykupu 1 % wartości netto przedmiotu leasingu płatne po okresie trwania umowy leasingu ( po wpłaceniu ostatniej stałej raty leasingu) 8) Opłata manipulacyjna - 0 % 9) Podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej 10) Ubezpieczenie - przedmiot leasingu podlega ubezpieczeniu przez Zamawiającego i na jego koszt przez cały okres obowiązywania umowy, w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144710-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 2) Formularz cenowy – wypełniony zgodnie z Załącznikiem Nr 2 3) Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 4) Oświadczenie wstępnie potwierdzające: • brak podstaw wykluczenia - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 • spełnianie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 • informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 5) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wymagane jeżeli dotyczy – zgodnie z Załącznikiem nr 10 . 6) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 7) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 4 – Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Ofercie. 4. Dostarczenie zamawiającemu wraz z dostawą maszyny dokumentacji technicznej w wersji papierowej, która musi zawierać: a) instrukcję obsługi i użytkowania maszyny w języku polskim; b) książkę serwisową /gwarancyjną w języku polskim; c) katalog oryginalnych części zamiennych maszyny wraz z numerami katalogowymi i rysunkami podzespołów na płycie CD lub innym cyfrowym nośniku pamięci lub w formie papierowej; d) wymagane prawem dokumenty dopuszczające do użytkowania ( certyfikaty, atesty, homologacje); e) certyfikat CE potwierdzający, że dostarczona koparko - ładowarka odpowiada określonym normom jakościowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach