Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów – wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe, na gazowe kotły kondensacyjne i kotły opalane biomasą”

Gmina Miejska Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (016) 621 20 11 , fax. (016) 621 20 32
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Jarosław
  ul. Rynek 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. (016) 621 20 11, fax. (016) 621 20 32
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów – wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe, na gazowe kotły kondensacyjne i kotły opalane biomasą”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosław i Gminy Pawłosiów – wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe, na gazowe kotły kondensacyjne i kotły opalane biomasą” - zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach