Przetargi.pl
Realizacja Projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa”

Gmina Zarszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13/ 4671038
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zarszyn
  ul. Bieszczadzka 74
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13/ 4671038
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja Projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w następującym zakresie: 1.1 Sieć wodociągowa rozdzielcza d=225 PE100RC L=5730mb - koszty kwalifikowalne - Roboty przygotowawcze - Sieć wodociągowa - roboty ziemne. - Sieć wodociągowa - roboty montażowe. - Przejścia pod droga wojewódzką - Przejścia pod ciekiem wodnym - Przejścia pod drogami gminnymi - Przekroczenie rz. Czernisławka po konstrukcji mostu 1.2 Sieć wodociągowa rozdzielcza d=160 PE100RC L=2142mb- koszty kwalifikowalne - Roboty przygotowawcze - Sieć wodociągowa - roboty ziemne. - Sieć wodociągowa - roboty montażowe. - Przejścia pod droga wojewódzką - Przejścia pod droga powiatową - Przejścia pod ciekiem wodnym - Przejścia pod drogami gminnymi 1.3 Sieć wodociągowa rozdzielcza d=110 PE100RC L=200mb- koszty kwalifikowalne - Roboty przygotowawcze - Sieć wodociągowa - roboty ziemne. - Sieć wodociągowa - roboty montażowe. - Przejścia pod droga wojewódzką 1.4 Sieć wodociągowa rozdzielcza d=90 PE100RC L=246mb - koszty niekwalifikowalne - Roboty przygotowawcze - Sieć wodociągowa - roboty ziemne. - Sieć wodociągowa - roboty montażowe. 1.5 Sieć wodociągowa rozdzielcza PE100RC d=63mm L=440 - koszty niekwalifikowalne - Roboty przygotowawcze - Sieć wodociągowa - roboty ziemne. - Sieć wodociągowa - roboty montażowe. - Przejścia pod drogami gminnymi 1.6 Przyłącza wodociągowe L=367 mb - 68 budynki - koszty niekwalifikowane - Przyłącza wodociągowe - roboty ziemne. - Przyłącza wodociągowe - roboty montażowe. 1.7 Sieć wodociągowa rozdzielcza d=160 PE100RC L=100mb- koszty poza zakresem - Roboty przygotowawcze - Sieć wodociągowa - roboty ziemne. - Sieć wodociągowa - roboty montażowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami 2)kosztorys ofertowy 3)oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 SIWZ 4)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 5)Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach