Przetargi.pl
„Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie”

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 817 912 , fax. 146 823 391
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami sp. z o.o.
  Paszczyna
  39-207 Brzeźnica, woj. podkarpackie
  tel. 146 817 912, fax. 146 823 391
  REGON: 18040293100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgo.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji od 2018. 2. Urządzenie powinno pochodzić z seryjnej produkcji i nie może być prototypem. 3. Dostawa obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem i szkoleniem z obsługi – do 3 osób. 4. Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy o pojemności od 3,0 do 4,5 l z turbodoładowaniem o mocy min. 80 kW. 5. Moment obrotowy min. 450 Nm, bez systemu DPF (filtr cząstek stałych). 6. Skrzynia biegów typu powershift, zmiana kierunku jazdy elektrohydrauliczna min. 4 biegi do przodu i min 3 do tyłu. 7. Układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta. 8. Sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka. 9. Zmiana biegów jak i kierunku jazdy w joysticku. 10. Napęd na obie osie 4x4, układ 2/4WD umożliwiający odłączenie napędu jednej osi. 11. Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba”. Przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny. 12. Cztery koła równe o średnicy felg 24”. 13. Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujący. 14. Dyferencjał o ograniczonym poślizgu na przedniej osi. 15. Hamulec postojowy tarczowy na wale wyjściowym ze skrzyni biegów uruchamiany ręcznie. 16. Układ zapewniający samo poziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia. 17. Odwrócenie obrotów wentylatora chłodnicy. 18. Szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów. 19. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie. 20. Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłokową umożliwiający łączenie ruchów roboczych ramienia, o wydajności min. 140 l/min. i ciśnieniu roboczym min. 240 bar. 21. Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju w silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, obecności wody w paliwie, niskiego poziomu płynu chłodzącego. 22. Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, otwierane szyby, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, instalacja radiowa, wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych. 23. Udźwig min. 3000 kg, udźwig na pełnej wysokości min. 2200 kg. 24. Wysokość podnoszenia ładunku min. 7,0 m. 25. Zamki na wszystkich siłownikach utrzymujących ładunek. 26. Zasięg do przodu min. 3,50 m. 27. Udźwig na maksymalnym zasięgu min. 1200 kg. 28. Promień skrętu max. 4,0 m. 29. Masa robocza min. 6900 kg. 30. Zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l. 31. Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 110 l. 32. Wysokość- max. 2,5 m. 33. Szerokość- max. 2,40 m. 34. Długość bez osprzętu - max. 5 m. 35. Prześwit - min. 0,4 m. 36. Wyposażenie:  instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny,  widły do palet,  łyżka do materiałów lekkich – o poj. min. 2,3m3,  zaczep sprzęg ręczny,  osłona podwozia,  osłona kabiny (kraty na przedniej i górnej szybie),  opony pełne z otworami amortyzującymi,  błotniki,  klimatyzacja,  pneumatyczne siedzenie operatora,  sygnał cofania,  immobiliser,  smarownica, tuba smaru,  klucz do kół,  DTR - Instrukcja Obsługi, Katalog części zamiennych, Książka gwarancyjna, - wszystko w języku polskim,  trójkąt ostrzegawczy,  tablica wyróżniająca,  gaśnica,  lampa migowa,  apteczka,  kompletna dokumentacja techniczna konieczna do zgłoszenia w UDT. 37. Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem marki oraz posiada serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski. 38. Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na przedmiot zamówienia - min. 12 m-cy, max. 36 m-cy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia przejęcia przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi po dostawie, przeszkoleniu pracowników i uruchomieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144710-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 1240 4807 1111 0010 1898 5389. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się datę i godzinę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową): - na adres poczty elektronicznej: pgo@pgp.net.pl, w wydzielonym odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać nr - znak postępowania, do którego wadium jest wnoszone, lub - złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np.: .pdf), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w art. 46 ustawy Pzp. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej), gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz, że - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 5). 7. Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp: -Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt III.3., składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach