Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 782 800 , fax. 343 249 428
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
  ul. Sobieskiego 7
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 782 800, fax. 343 249 428
  REGON: 10613083001470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju. Zamówienie obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo energetyczne (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166), polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie poniższych zadań: Zadanie nr 1 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, 44-120 Pyskowice; Zadanie nr 2 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz; Zadanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Czecha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój. Jednocześnie Zamawiający nie wyznacza maksymalnej liczby zadań, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 2. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556, 2166) i przepisami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.07.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz.623 ze zm.), kodeksu cywilnego ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Parametry techniczne: Zadanie nr 1 – Dostawa energii elektrycznej dla Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach: Grupa przyłączeniowa: V Wielkość zabezpieczenia: 40A Moc zamówiona: 25 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 42 000 kWh Zadanie nr 2 – Dostawa energii elektrycznej dla Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu: Grupa przyłączeniowa: V Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C 11 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 38 000 kWh Zadanie nr 3 – Dostawa energii elektrycznej dla Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju: Grupa przyłączeniowa: V Wielkość zabezpieczenia: 32 A Moc zamówiona: 20kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 37 000 kWh 4. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży (dostawy) i przesyłu energii elektrycznej (dystrybucji), odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego), a nie za prognozowaną ilość wg cen i stawek opłat zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym części zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy tych podwykonawców. 6. Podane moce umowne w każdym zadaniu są aktualne i Zamawiający nie przewiduje ich zmiany. 7. Zamawiający dla wszystkich wskazanych wyżej zadań posiada umowy kompleksowe nadal aktualne. 8. Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie przez Wykonawcę procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej do punktów poboru zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Wykonawca zawrze w imieniu Zamawiającego Umowę z Operatorem systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający przekaże Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wszelkie niezbędne informacje oraz upoważnienie w celu zawarcia ważnych umów. 9. Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w przypadku wszystkich zadań jest Tauron Dystrybucja S.A. 10. Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Termin ten będzie modyfikowany w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (od 21 do 30 dni). W przypadku kiedy Wykonawca wskaże termin płatności krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. 11. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji umowy, zostały zawarte w „Istotnych postanowieniach umownych” stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 13. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191, z 2019 roku poz. 2020) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ustrukturyzowanej faktury w postaci elektronicznej tj. postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze oraz na warunkach określonych w przytoczonej ustawie. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko oraz koszt własny wszelkie istotne informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo Energetyczne Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz posiadać aktualną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub też posiadać zawartą umowę z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca wstępnie potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika 4 do SIWZ). Natomiast Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany przez Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ do przedstawienia dokumentów tj.: aktualnej koncesji na na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub zawartej umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub podpisane przez upoważnioną/-e osobę/-y do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie o posiadaniu umowy z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należytą realizację zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, które określi w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego. Wykonawca korzystający z podwykonawcy, który nie jest jednocześnie podmiotem na zasoby, którego powołuje się Wykonawca zamieszcza informacje dotyczące tego podwykonawcy w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach