Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie 8 parkomatów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Wodzisławiu Śląskim

...DOMARO Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śl., dr. Lucjana Mendego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 693959574, 693959574
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ...DOMARO Sp. z o.o.
  dr. Lucjana Mendego 2
  44-300 Wodzisław Śl., woj. śląskie
  tel. 693959574, 693959574
  REGON: 363367073
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://domaro.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie 8 parkomatów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Wodzisławiu Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych urządzeń parkingowych (parkomatów), dostawa 8 sztuk dodatkowych pojemników na monety; planowana lokalizacja (w obrębie Strefy Płatnego Parkowania w Wodzisławiu Śląskim) nowych parkomatów będzie ustalana na bieżąco z Zamawiającym po zakończeniu postępowania; • montaż parkomatów zgodnie z projektem ich lokalizacji zaakceptowanym przez Zamawiającego, • uruchomienie parkomatów, • przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania, • podłączenie na własny koszt do funkcjonującej bazy danych systemu online - zarządzającej, monitorującej i kontrolującej funkcjonowanie sieci parkomatów oraz umożliwiającej zbieranie informacji finansowych (zestawień transakcji i operacji zbioru gotówki), • monitoring techniczny i serwis, naprawa, konserwacja parkomatów oraz oprogramowania do sprawowania nadzoru nad dostarczonymi urządzeniami – bezpłatnie przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: a) oświadczenia w formie w zakresie wskazanym w załączniku do SIW z tj: - oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, b) informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu c) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), d) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: - zamieszcza informacje o podwykonawcach (o ile są znani) w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach