Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2020 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zarząd Dróg i Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Polna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4277543
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Służby Komunalne
  ul. Polna 6
  44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 32 4277543
  REGON: 24078547500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdisk-czerwionka-leszczyny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2020 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi (jak dla ruchu KR2-KR4) na gorąco (beton asfaltowy) wytwarzanymi w wytwórniach, obejmujący : - wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem ewentualnego gruzu, - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca ( dopuszcza się zastosowanie emulsji na zimno ), - rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, - posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą nawierzchnią, - wywóz gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją. Zamówienie obejmuje roboty polegające na likwidacji wybojów, ubytków i innych uszkodzeń wynikłych z bieżącej eksploatacji w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zakres rzeczowy – wykonanie uzależnione będzie od potrzeb jakie wynikną po okresie zimowym i uszkodzeń powstałych w wyniku bieżącej eksploatacji dróg gminnych. Szacuje się wbudowanie ok. 650 ton mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco wytworzonej w wytwórni mas bitumicznych na łącznej powierzchni ok. 4 700,00 m 2. Niedopuszczalne jest pozostawienie nieuzupełnionych powierzchni przygotowanych do remontu do dnia następnego. Szczegółowy zakres rzeczowy robót (miejsc napraw) zostanie ustalony bezpośrednio po ustaniu warunków zimowych oraz w trakcie eksploatacji dróg w okresie od podpisania umowy do 15.07.2020 r. , w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację dróg pod kątem występowania uszkodzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Orzesko- Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka - Leszczyny, Nr 13 8454 1095 2003 0041 5598 0003. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 03.03.2020r. do godz. 9.30. 4.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty w Zarządzie Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce - Leszczynach. 5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w sytuacji, w której powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy przedstawić (dołączyć do oferty) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez podmiot udostępniający zasoby. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia w przypadku gdy, zgodnie z informacją, o której mowa powyżej, w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta tego Wykonawcy. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. należy złożyć w oryginale, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie określonym w pkt 2 jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej a następnie zostanie dostarczone Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej). 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt III.5.1) ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej w pkt 4. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim dotyczy go spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczy, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczą, składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest w oryginale. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach