Przetargi.pl
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych oraz wykonanie i dostawa nowych nasadzeń w roku 2020

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-610 Miasteczko Śląskie, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 393 80 01 , fax. 32 393 80 02
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasteczko Śląskie
  Rynek 8
  42-610 Miasteczko Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 393 80 01, fax. 32 393 80 02
  REGON: 27625879900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych oraz wykonanie i dostawa nowych nasadzeń w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu terenów zieleni miejskiej i zieleni w pasach drogowych oraz wykonaniu i dostawie nowych nasadzeń w roku 2020, w tym w szczególności: 1) wiosenne/jesienne grabienie trawników z wywozem pozyskanego materiału, 2) ręczne wygrabianie liści i nieczystości z krzewów z wywozem pozyskanego materiału, 3) cięcia krzewów forma żywopłotu, 4) pielenie krzewów, 5) odmładzanie krzewów poprzez przycięcie, 6) koszenie trawników wraz z zagrabianiem i wywozem materiału, 7) koszenie terenów (trawy, chwasty, samosiewy) wraz z zagrabianiem i wywozem materiału, 8) chemiczne usuwanie chwastów, 9) wycinka drzew z użyciem podnośnika montażowego lub bez użycia podnośnika montażowego wraz z pocięciem kłód drzew i ułożeniem w stosy, 10) usuwanie krzewów, 11) koszenie pasów drogowych z zagrabianiem i wywozem traw i chwastów, 12) cięcia pielęgnacyjne drzew, 13) formowanie koron drzew o średnicy korony do 5 m, 14) wymiana piasku w piaskownicach, 15) prace porządkowe na zieleńcach miejskich, placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, 16) frezowanie pni, usuwanie pni z gruntu, 17) podlewanie zieleńców, 18) dostawa materiału nasadzeniowego drzew i krzewów, nasadzenia zamówionego materiału, opalikowanie drzew, podlanie po nasadzeniu, a także wymiana sadzonek, które nie podjęły wegetacji w okresie jesiennym w roku 2021, 19) zakup, dostawa oraz obsada kwiatami kwietników, skrzynek, wież kwiatowych i gazonów, utrzymanie w okresie wegetacyjnym nasadzonego materiału, polegające na pieleniu oraz podlewaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2) Formularz oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2 oraz Załącznikiem nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp), które należy złożyć w formie pisemnej. 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie formularza kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach